Соопштенија за студентите

 


Листа на предмети за стекнување генерички знаења и вештини
за истражување во академската 2020/21
 
Студентите избираат три предмети за стекнување на генерички знаења и вештини и предмети од потесната област на истражување од студиската програма, со електронската апликација на следниот линк:  https://ukim.engineer.org.mk/prijava* Листата на предмети од потесната област на истражување е истакната на интернет-страниците на единиците - организатори

Студентите, кои сеуште не направиле избор од листите на предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување во академската 2020/2021 година, треба изборот да го направат во соработка со менторот на студиската програма.

Пријавата за запишување на предметите и согласноста за ментор студентите треба во хартиена форма да ги приложат со документите за упис во едницата – организатор на студиската програма каде е запишан студентот.


Годишни докторски конференции 

Годишните конференции за студените на Докторската школа ќе се реализираат по следниот распоред:
  • 16-27 ноември, 2020 година - за студентите од 4-ти семестар
  • 10-23 декември, 2020 година  - за студентите од 2-ти семестар

 
Документи
1 Мислење на Стручен совет за докторски студии за организација на годишниот семинар и годишната конференција
2 уплатница ПП50 за делот од трошоците кои се уплаќаат на УКИМ Скопје, Школа за докторски студии
3 Студетска анкета
4 Студетска анкета - анкетен лист
5 Пример за подготовка на семинарски труд согласно структурата на докторските студии
6 Пријава за јавна презентација за учество на докторски семинар и годишна конференција во зимски семестар во академската 2018/19 година
7 Пријава за учество на докторски семинар во трет/петти семестар во зимски семестар во академската 2018/19 година
8 Пријава за јавна презентација за учество на годишна конференција во зимски семестар во академската 2018/19 година
9 ЗАПИСНИК од одржана јавна презентација од годишна конференција (IV / VI семестар)
10 ЗАПИСНИК од одржан годишeн семинар и годишна конференција со јавна презентација (II семестар)