Соопштенија за студентите

Докторски семинари, конференции од истражувачка практика 

Во прилог се дадени термините за испитите по предметите Научноистражувачка етика, Методологија на научноистражувачката работа и Создавње на научно дело за студентите од трет циклус-докторски студии за јунската испитна сесија (летниот испитен рок) во учебната 2019/2020 година:

1) Научноистражувачка етика кај проф. д-р Дејан Донев:
03.07.2020 (петок) во 18 часот, Филозофски факултет, слушална 8
(испитот ќе се реализира со физичко присуство на студентите)

2) Методологија на научно-истражувачката работа кај проф. д-р Ана Димишковска

11.07.2020 (сабота) во 10.00 часот; испитот ќе се реализира по електронски пат (студентите дополнително ќе бидат известени за платформата што ќе се користи за изведување на испитот, како и за терминот за внесување оценки во индекс)

3)  Создавање на научно дело кај проф. д-р Ана Димишковска
10.07.2020 (петок) во 18.00 часот; испитот ќе се реализира по електронски пат (студентите дополнително ќе бидат известени за платформата што ќе се користи за изведување на испитот, како и за терминот за внесување оценки во индекс)


Студентите на трет циклус студии, од вториот уписен рок во учебната 2019/2020 година, кои избрале предметот Научно-истражувачка етика да го слушаат кај проф. д-р Дејан Донев, да се обратат на е-меил-адресата donevdejan@fzf.ukim.edu.mk заради понатамошни консултации за изведување на електронска настава.

Термини за предавања на студентите запишани во втор уписен рок по предметот „Научноистражувачка етика“ (100%) кај проф. д-р Дејан Донев:
14.03.2020 (сабота) - 10-15 часот
16.03.2020 (понеделник) - 15-20 часот
17.03.2020 (вторник) - 15-20 часот
19.03.2020 (четврток) - 15-20 часот
21.03.2020 (сабота) - 10-15 часот
23.03.2020 (понеделник) - 15-20 часот

Терминот за испит кај проф. д-р Дејан Донев по предметот Научно-истражувачка етика во зимската испитна сесија во учебната 2019/2020 година е 5.2.2020 (среда) со почеток во 15:00 часот на Филозофски факултет (Кабинет на професор).

Терминот за испит кај проф. д-р Дејан Донев по предметот Научно-истражувачка етика во зимската испитна сесија во учебната 2019/2020 година е 5.2.2020 (среда) со почеток во 15:00 часот на Филозофски факултет (Кабинет на професор).

Терминот за испит кај проф. д-р Кирил Темков по предметот Научно-истражувачка етика (100%) во зимската испитна сесија во учебната 2019/2020 година е 6.2.2020 (четврток) со почеток во 16:00 часот на Филозофски факултет.

Терминот за испит кај проф. д-р Верица Јанеска по предметот Методологија на научноистражувачка работа (100%) во зимската испитна сесија во учебната 2019/2020 година е 12.2.2020 (среда) со почеток во 17:00 часот на Економскиот институт.

Терминот за испит кај проф. д-р Ана Димишковска и проф.д-р Владимир Давчев по предметот Методологија на научно-истражувачката работа (100%) во зимската испитна сесија во учебната 2019/2020 година е 13.2.2020 (четврток) со почеток во 17:30 часот во слушална 8 на Филозофски факултет.

Испитот по предметот Создавање на научно дело кај проф. д-р Ана Димишковска ќе се реализира на 14.02.2020 (петок), од 17:30 часот во слушална 8 на Филозофскиот факултет.

Распоред на предавања кај професорите:

проф. д-р Христина Спасевска

Методологија на научноистражувачка работа во полето на техничко-технолошките науки
-    терминот за првиот час ќе биде на 24 декември 2019 год. во 17 часот во Салата за конференции на ФЕИТ, останатите термини ќе бидат дефинирани во соработка со студентите кои го избрале предметот.

проф. д-р Јасна Бачовска-Недиќ

Методологија на правните истражувања
-    предавањата ќе се одржуваат во среда и четврток од 17 часот, почнувајќи од 4.12.2019 година

проф. д-р Верица Јанеска

Методологија на истражувањата во општествените науки –  ОПШТ ДЕЛ 30% и Методологија на научноистражувачка работа со примена и примери во подрачјето на економските науки - ПОСЕБЕН ДЕЛ  70% (отвори документ) и
Методологија на истражувањата во општествените науки –  ОПШТ ДЕЛ 30% и Методологија на научноистражувачка работа  со примена и примери во подрачјето на организациски науки и управување (менаџмент) - ПОСЕБЕН ДЕЛ  70% (отвори документ)

Проф. д-р Кирил Темков 

Научно – истражувачка етика (општ дел 30%)
•    2 Декември од 18.00 часот - Предавална 4 - Филозофски факултет
•    5 Декември од 18.30  часот - Предавална 4 - Филозофски факултет
•    10 Декември од 18.30  часот - Предавална 4 - Филозофски факултет

Научно – истражувачка етика (посебен дел 70%)
•    11 Декември од 18.30 часот - Филозофски факултет
•    12 Декември од 18.30 часот - Филозофски факултет
•    16 Декември од 18.30 часот - Филозофски факултет
•    17 Декември од 18.30 часот - Филозофски факултет
•    18 Декември од 18.30 часот - Филозофски факултет
•    23 Декември од 18.30 часот - Филозофски факултет
•    26 Декември од 18.30 часот - Филозофски факултет
 

Проф. д-р Дејан Донев

Научно – истражувачка етика (општ дел 30%)
•    3 Декември од 16.00 - 19.00 часот - Сала за седници - Филозофски факултет
•    5 Декември од 15.00 - 19.00 часот -  Сала за седници - Филозофски факултет

Проф. д-р Ана Димишковска

Распоред за предавањата по предметот Методологија на научноистражувачката работа за подрачјата на општествените и хуманистичките науки

30% општ дел  - проф. д-р Ана Димишковска
7 декември  2019 г. (сабота) од 12. 00 до 14.30 часот (слушална 8, Филозофски факултет)
10 декември 2019 г. (вторник) од 17.30 до 20 часот (Сала за седници, Филозофски
факултет)
14 декември 2019 г. (сабота) од 10.00 до 15.30 часот (слушална 8, Филозофски факултет)

70 % посебен дел (проф. д-р Ана Димишковска и проф. д-р Владимир Давчев)
17 декември 2019 г. (вторник) од 17.30 до 20 часот (проф. д-р Ана Димишковска, Сала за седници, Филозофски факултет)
21 декември 2019 г. (сабота) од 10 до 14 часот (проф. д-р Владимир Давчев, Сала за седници, Филозофски факултет)
24 декември 2019 г. (вторник) од 17.30 до 20 часот (проф. д-р Ана Димишковска, Сала за седници, Филозофски факултет)
11 јануари 2020 г. (сабота) од 10.00 до 13.30 часот (проф. д-р Ана Димишковска, слушална 8, Филозофски факултет)
18 јануари 2020 г. (сабота) од 10.00 до 14.00 часот (проф. д-р Владимир Давчев, Сала за седници или просторија бр. 19, Филозофски факултет)

Распоред за предавања по предметот Создавање на научно дело (Универзитетска листа)

Проф. д-р Ана Димишковска и
Проф. д-р Владимир Давчев

16 јануари (четврток) од 17.30 до 20 часот (проф. д-р Ана Димишковска, слушална 8, Филозофски факултет)
20 јануари 2020 г. (понеделник) од 17.30 до 20 часот (проф. д-р Владимир Давчев, Сала за седници или просторија бр. 19, Филозофски факултет)
22 јануари 2020 година (среда) од 17.30 до 20 часот (проф. д-р Ана Димишковска, слушална 8, Филозофски факултет)
23 јануари 2020 година (четврток) од 17.30 до 20 часот (проф. д-р Ана Димишковска, слушална 8, Филозофски факултет)
25 јануари 2020 година (сабота) од 10.00 до 14.00 часот (проф. д-р Владимир Давчев, Сала за седници или просторија бр.19, Филозофски факултет)
27 јануари 2020 година (понеделник) од 17.30 до 20 часот (проф. д-р Ана Димишковска, слушална 8, Филозофски факултет)
29 јануари 2020 година (среда) од 17.30 до 20 часот (проф. д-р Владимир Давчев, Сала за седници или просторија бр.19, Филозофски факултет)
30 јануари 2020 година (четврток) од 17.30 до 20 часот (проф. д-р Ана Димишковска, слушална 8, Филозофски факултет)

Квалитативна и квантитативна анализа на податоци*   

проф. д-р Николина Кениг

13.01.2020    16:00-20:00
14.01.2020    16:00-20:00
15.01.2020    16:00-20:00
Библиотека на Инст. за психологија

проф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска   

20.01.2020    16:00-20:00
21.01.2020    16:00-20:00
22.01.2020    16:00-20:00
Библиотека на Инст. за психологија

Проф. д-р Небојша Вилиќ

Методологија на истражувањето во уметноста (70% посебен дел)

•  02 и 09.12.2019 во периодот од 16.00 до 19/19.30 часот,

место Факултет за драмски уметности

Проф. д-р Леонид Наков

Научно – истражувачка етика, со примена и примери во подрачјето на економските науки – 

општ дел 30%
•     30 Ноември од 9.30 -13.00 часот
•    5 Декември од 16.30 – 20.00 часот

посебен дел 70%
•    16 Декември од 16.30 – 20.00 часот
•    19 Декември од 16.30 – 20.00 часот
•    23 Декември од 16.30 – 20.00 часот
•    26 Декември од 16.30 – 20.00 часот
Наставата ќе се изведува во Предавална 10, Економски факултет

Проф. д-р Мирјана Шошолчева

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА ОПШТ ДЕЛ
(dok tuka)

Проф. д-р Мирјана Шошолчева

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА СО ПРИМЕНА И ПРИМЕРИ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ И ЗДРАВСТВОТО СПЕЦИЈАЛЕН  ДЕЛ
   (dok tuka) 

Проф. д-р Мирјана Кочова

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА  СО ПРИМЕНА И ПРИМЕРИ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ И ЗДРАВСТВОТО ОПШТ И СПЕЦИЈАЛЕН ДЕЛ
(dok tuka) 

Проф. д-р Катерина Здравкова

Научноистражувачка етика за научноистражувачките подрачја природни науки и техничко-технолошки науки,

30% Општ дел :
26 ноември (вторник) од 18 до 20 часот
30 ноември (сабота) од 10 до 14 часот

70% Посебен дел :
3 декември (вторник) од 18 до 21 часот
7 декември (сабота) од 10 до 16 часот

•    Наставата ќе се одржува во училницата 203 на ТМФ

Проф. д-р Владимир Трајковиќ

Методологија на научно-истражувачка работа за научноистражувачките подрачја природни науки и техничко-технолошки науки,

30% Општ дел
5 декември (четврток) во 18:00 часот
10 декември (вторник) во 18:00 часот
12 декември (четврток) во 18:00 часот

70% Посебен дел
14 декември (сабота) во 10:00 часот
17 декември (вторник) во 18:00 часот
19 декември (четврток) во 18:00 часот
21 декември (сабота) во 10 часот

•    Сите термини се во времетраење 2 до 3 часа. Просторијата ќе биде дополнително дефинирана.

Академски календар на Школата за докторски студии за 2019/2020 академска година

 
1
Пријава за јавна презентација за учество на докторски семинар и годишна конференција во зимски семестар во академската 2018/19 година
2
Пријава за учество на докторски семинар во трет/петти семестар во зимски семестар во академската 2018/19 година
3
Пријава за јавна презентација за учество на годишна конференција во зимски семестар во академската 2018/19 година
4
ЗАПИСНИК од одржана јавна презентација од годишна конференција ( IV / VI семестар )
5
ЗАПИСНИК од одржан годишeн семинар и годишна конференција со јавна презентација (II семестар)


Листа на предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување 2019/20 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА

МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА


УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ


* Листата на предмети од потесната област на истражување е истакната на интернет-страниците на единиците - организатори

 
Документи
1 Мислење на Стручен совет за докторски студии за организација на годишниот семинар и годишната конференција
2 уплатница ПП50 за делот од трошоците кои се уплаќаат на УКИМ Скопје, Школа за докторски студии
3 Студетска анкета
4 Студетска анкета - анкетен лист
5 Пример за подготовка на семинарски труд согласно структурата на докторските студии