Внатрешна ревизија

Внатрешната ревизија е независна и објективна активност на уверување и советување, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на организацијата. Внатрешната ревизија и помага на организацијата да ги оствари своите цели, преку користење на систематски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на ефективноста на управувањето со ризиците, контролите, и процесите на раководење.

Во согласност со Статутот на Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје “Внатрешна ревизија на Универзитетот врши Единицата за внатрешна ревизија, како независна организациона единица во негов состав, во согласност со законот, подзаконските и интерните акти.

Раководителот и вработените во Единицата за внатрешна ревизија се одговорни пред ректорот на Универзитетот “.

Со Единицата за внатрешна ревизија раководи Главниот внатрешен ревизор.

Popceva

Главен внатрешен ревизор
м-р Лилјана Попчева

Тел: +389 2 32 93 227
Факс: +389 2 32 93 202
liljana@ukim.edu.mk
www.ukim.edu.mk