Внатрешна ревизија

Внатрешната ревизија е независна и објективна активност на уверување и советување, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на организацијата. Внатрешната ревизија и помага на организацијата да ги оствари своите цели, преку користење на систематски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на ефективноста на управувањето со ризиците, контролите, и процесите на раководење.

Во согласност со Статутот на Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје “Внатрешна ревизија на Универзитетот врши Единицата за внатрешна ревизија, како независна организациона единица во негов состав, во согласност со законот, подзаконските и интерните акти.

Раководителот и вработените во Единицата за внатрешна ревизија се одговорни пред ректорот на Универзитетот “.

Со Единицата за внатрешна ревизија раководи Главниот внатрешен ревизор.

Popceva

Главен внатрешен ревизор
м-р Лилјана Попчева

Тел: +389 2 32 93 227
Факс: +389 2 32 93 202
liljana@ukim.edu.mk
www.ukim.edu.mk


 

Последни новости

27-12-2016 - На ФМУ се одржа
КОНЦЕРТ НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД КАТЕДРАТА ПО КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

16-12-2016 - ПМФ на УКИМ
ОДБЕЛЕЖУВА 70-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО

16-12-2016 - Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ при УКИМ
ЈА ОДБЕЛЕЖУВА 95-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ

13-12-2016 - Филозофски факултет на УКИМ
70 ГОДИШНИНА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ИСТОРИЈА

12-12-2016 - Прием на амбасадорот на Р. Италија

09-12-2016 - ФМУ НА УКИМ
ПРОСЛАВИ 50-ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ И РАБОТА

09-12-2016 - На ФМУ
КОНЦЕРТ НА СТУДЕНТИТЕ ОД ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ

06-12-2016 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
за распределба на средствата за културни и спортски активности на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за учебната 2016/2017 година

06-12-2016 - На Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЗА ДВА ЈУБИЛЕИ

05-12-2016 - ФМУ одбележува јубилеј
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 50-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ

04-12-2016 - На ФМУ
ОДРЖАН НАУЧЕН СОБИР

02-12-2016 - Филозофски факултет на УКИМ
3 ДЕКЕМВРИ, МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

23-11-2016 - Значаен спортски успех
НА ЖЕНСКАТА КОШАРКАРСКА ЕКИПА НА УКИМ

21-11-2016 - Во Варшава
ОДРЖАНО ГОДИШНОТО ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА МРЕЖАТА НА УНИВЕРЗИТЕТИ ОД ГЛАВНИТЕ ГРАДОВИ НА ЕВРОПА (UNICA)