летна школа


* П О К А Н А *

* П Р И Ј А В А * Почитувани,

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и оваа година во периодот од 16 август до 3 септември 2020 година ja организира веќе традиционалната 53. Летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Во рамките на Семинарот, од 4 до 6 септември ќе се одржи 47. Меѓународна научна конференција на која македонските и странските експерти пред учесниците на летната школа ќе ги презентираат своите најнови истражувања од областа на македонистиката. Наставата ќе се одвива со секојдневни активности на учесниците насочени кон изучувањето на македонскиот јазик преку лекторски курсеви поделени според степенот на познавање на јазикот. За таа цел, предвидени се секојдневни тематски предавања, од кои Предавањата ќе ги изведуваат универзитетски професори и истакнати научни работници. Покрај  предавањата, учесниците во попладневните термини ќе ги следат  курсевите по избор кои ќе ги раководат специјалисти од соодветните подрачја, а преку нив учесниците ќе можат поконкретно и интерактивно да се запознаат со најновите истражувања што се предмет на нивниот интерес.

    Во вечерните часови е предвиден термин за презентации, промоции и интерактивни настани  со кои ќе се збогати научната и културната понуда за учесниците. Во рамките на овие термини ќе се промовираат најнови научни и книжевни изданија, ќе се овозможат средби со познати македонски автори, ќе се овозможи проекција на документарни филмови од областа на културата и етнологијата.

    Доследно почитувајќи ја традицијата, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ преку предвидените активности на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, во периодот од 16 август до 3 септември 2020 година во Охрид - градот на древните цивилизации, духовната традиција и на изворот на словенската писменост, постепено ќе прераснува во летен Универзитет по македонистика.

Организатор

    Летната школа ја организира Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Адреса: Бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје
msmjlk@ukim.edu.mk
www.ukim.edu.mk/msmjlk


Предавачи и лектори

    На Летната школа предавањата и курсевите ќе ги реализираат универзитетски професори и научни работници од повеќе единици во состав на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј„ во Скопје. Лектори ќе бидат наставници и соработници од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, кои се обучени за одржување настава по македонски јазик како странски, согласно стандардите на Европската рамка за изучување на јазиците и кои ги користат методите и стандардите на Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски.

Програма

    Летната школа се реализира преку секојдневни лекторски часови поделени според нивото на познавање на јазикот и нивниот интерес на почетно, средно и напреднато рамниште (за лингвисти, за литерати и за преведувачи). Покрај лекторските вежби наставата ќе продолжи попладне  преку следење на курсеви. И годинава се нудат следниве курсеви:
-    Курс:  Македонски јазик
-    Курс: Македонската литература и култура
-    Курс: македонски народни ора

Локација

    53. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура ќе се одржи во Конгресниот центар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“  оддалечен (7км) од градот Охрид, сместен покрај брегот на Охридското Езеро.
 
Членови на организациски тим
проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска
м-р Евдокија Илијевска


Контакт
- Поштенска адреса: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје
- број на телефон: +389 2 32 93 232
- електронска адреса: msmjlk@ukim.edu.mk
 
Директор на Семинарот
Проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска 
Документи
1 Пријава 2020
2 Покана 2020