меѓународна научна конференција

МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

Во рамките на Меѓународниот семинар, секоја година се организира Меѓународна научна конференција, на којашто странските и македонските македонисти, слависти и балканисти ги соопштуваат своите истражувања од областа на јазикот и литературата. Оваа година, темите на XV меѓународна научна конференција се:

•    лингвистичката секција:
- Тема на лингвистичка секција: „ Статусот на македонскиот јазик во и надвор од границите на Република Македонија“, координатор: проф. д-р Татјана Гочкова-Стојановска 

•    литературната секција:
- Тема на литературната секција: „ Поетски книжевен тестамент (Кочо Рацин, Блаже Конески и Петре М. Андреевски)“, координатори: д-р Искра Тасевска Хаџи-Бошкова и д-р Трајче Стамески

Меѓународната научна конференција ќе се одржи од 16 до 17 јуни 2018 годинаИЗДАНИЈА:

Програми                                            Зборници

2004                                                2004-лингвистичка
                                                        2004-литературна
2005                                                2005-лингвистичка
                                                        2005-литературна
2006                                                2006-лингвистичка
                                                        2006-литературна
2007                                                2007-лингвистичка
                                                        2007-литературна
2008                                                2008-лингвистичка
                                                        2008-литературна