меѓународна научна конференција

МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

Во рамките на Меѓународниот семинар, секоја година се организира Меѓународна научна конференција, на којашто странските и македонските македонисти, слависти и балканисти ги соопштуваат своите истражувања од областа на јазикот и литературата. Оваа година, темите на XVI меѓународна научна конференција се:

Теми на лингвистичка секција
 1. Македонскиот јазик наспрема другите јазици
 2. Јазик-стил-комуникација
 3. Тематски блок Јубилеи од двамилениума-завет за третиот
 • 1150 години од смртта на Св. Константин-Кирил Филозоф – За јубилејот и за словенската писменост во македонистички, славистички и медиевистички контекст
 • 80 години од раѓањето на Лилјана Минова-Ѓуркова - авторка на Синтаксата на македонскиот стандарден јазик и на Стилистиката на современиот македонски јазик
 • 90 години од раѓањето на Кирил Конески - автор на Зборообразувањето во современиот македонски јазик и на Правописниот речник на македонскиот јазик


Теми на литературната секција

 1. Македонската литература наспрема другите литератури
 2. Литература – традиција – критика
 • Македонската литературата низ спој на современоста и традицијата;
 • Рефлексиите од поетското, прозното и критичкото творештво на Димитар Митрев (100 години од неговото раѓање), Владо Малески (100 години од неговото раѓање), Гане Тодоровски (90 години од неговото раѓање), од објавите на поетските збирки Бели мугри од Кочо Рацин (80 години) и Песни од Ацо Шопов (75 години) и 1150 години од упокојувањето на Св. Кирил Филозоф.
 • Влијанието на актуелните културолошки имплуси во создавањето на нова традиција.

Координаторите на XLVI меѓународна научна конференција, која ќе се одржи на 23 и 24 август 2019 година, се:
Лингвистичка секција:  Доц. д-р Гордана Алексова
  Доц. д-р Борче Арсов

Литературна секција:   Проф. д-р Јасна Котеска
  Проф. д-р Валентина Миронска-Христовска