меѓународна научна конференција

МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

Во рамките на Меѓународниот семинар, секоја година се организира Меѓународна научна конференција, на којашто странските и македонските македонисти, слависти и балканисти ги соопштуваат своите истражувања од областа на јазикот и литературата. Оваа година, темите на XLIV меѓународна научна конференција се:

•    лингвистичката секција:

- Тема на лингвистичка секција: „Македонскиот јазик меѓу традицијата и новите мултидисциплинарни современи аспекти на лингвистичките истражувања“, координатори:  проф. д-р Елена Јованова – Грујовска и проф. д-р Снежана Веновска

•    литературната секција:

- Тема на литературната секција: „Македонската литература низ призмата на современиот културен миг во светот“, координатори: проф. д-р Маја Јакимовска – Тошиќ и проф. д-р Наташа Аврамовска

Меѓународната научна конференција ќе се одржи од 17 до 18 јуни 2017 година.


ИЗДАНИЈА:

Програми                                            Зборници

2004                                                2004-лингвистичка
                                                        2004-литературна
2005                                                2005-лингвистичка
                                                        2005-литературна
2006                                                2006-лингвистичка
                                                        2006-литературна
2007                                                2007-лингвистичка
                                                        2007-литературна
2008                                                2008-лингвистичка
                                                        2008-литературна