меѓународна научна конференција

МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

Во рамките на Меѓународниот семинар, секоја година се организира Меѓународна научна конференција, на којашто странските и македонските македонисти, слависти и балканисти ги соопштуваат своите истражувања од областа на јазикот и литературата. Оваа година, темите на XLIII меѓународна научна конференција се:

•    лингвистичката секција:

-„70 години од првите книги за деца на македонски јазик“, координатор  проф. д-р Томислав Треневски

•    литературната секција:

- „Непреводливото во преводот“, координатор: проф. д-р Кристина Николовска

Меѓународната научна конференција ќе се одржи од 25 до 26 јуни 2016 година.


ИЗДАНИЈА:

Програми                                            Зборници

2004                                                2004-лингвистичка
                                                        2004-литературна
2005                                                2005-лингвистичка
                                                        2005-литературна
2006                                                2006-лингвистичка
                                                        2006-литературна
2007                                                2007-лингвистичка
                                                        2007-литературна
2008                                                2008-лингвистичка
                                                        2008-литературна