Документација на УКИМ

Вкупно документи (Total documents): 16
Категории на документи (кликни на категоријата)
Правилници - 16 MK

MK
EN

  Правилници Тип
Type
Гол.
Size
1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за избор во звања .pdf 122 Kb
2. Правилник за избор во звања (пречистен текст) .pdf 517 Kb
3. Анекс 1- Критериуми за избор во звање .pdf 314 Kb
4. Анекс 2 - кон извештајот за избор во звања (Word) .doc 87 Kb
5. Анекс 2 - кон извештајот за избор во звања .pdf 100 Kb
6. Упатство за начинот и постапката за издавање на Билтенот и за усогласување на формата и содржината на материјалите што се објавуваат во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје .pdf 175 Kb
7. Прилог 1 - Техничко упатство за уредување на билтен .pdf 127 Kb
8. Прилог 2 - Реферат за избор .doc 68 Kb
9. Прилог 3 - Рецензија за учебник .doc 66 Kb
10. Прилог 4 - Рецензија за докторска дисертација .doc 44 Kb
11. Прилог 5 - Преглед на одобрени теми .doc 45 Kb
12. Прилог 6 - Реферат за почесни звања .doc 1146 Kb
13. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии (пречистен текст)* .pdf 189 Kb
14. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии .pdf 190 Kb
15. ПРАВИЛНИК за измена и дополнување на Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје .pdf 98 Kb
16. ПРАВИЛНИК за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (пречистен текст) .pdf 193 Kb