Документација на УКИМ

Вкупно документи (Total documents): 15
Категории на документи (кликни на категоријата)
Правилници - 15 MK

MK
EN

  Правилници Тип
Type
Гол.
Size
1. Правилник за избор во звања .pdf 598 Kb
2.   Анекс 1 на Правилникот за избор во звања .pdf 686 Kb
3.   Образец 1 (општи услови) кон Правилникот за избор во звања .doc 197 Kb
4.   Образец 2 (кон Извештајот) кон Правилникот за избор во звања .doc 99 Kb
5. Упатство за начинот и постапката за издавање на Билтенот и за усогласување на формата и содржината на материјалите што се објавуваат во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје .pdf 175 Kb
6.   Прилог 1 - Техничко упатство за уредување на билтен .pdf 127 Kb
7.   Прилог 2 - Реферат за избор .doc 68 Kb
8.   Прилог 3 - Рецензија за учебник .doc 66 Kb
9.   Прилог 4 - Рецензија за докторска дисертација .doc 44 Kb
10.   Прилог 5 - Преглед на одобрени теми .doc 45 Kb
11.   Прилог 6 - Реферат за почесни звања .doc 1146 Kb
12. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии (пречистен текст)* .pdf 189 Kb
13.   Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии .pdf 190 Kb
14. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (пречистен текст)* .pdf 193 Kb
15.   Правилник за измена и дополнување на Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје .pdf 98 Kb