Инфо блок

Поставена: 09-12-2016 14:06  
На ФМУ
КОНЦЕРТ НА СТУДЕНТИТЕ ОД ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ

На 21.11.2016 година, се одржа концерт на студентите на Факултет за музичка уметност - Скопје. Јубилејниот концерт „Од страниците на творештвото на Стојан Стојков“ во чест кон 75 години од раѓањето на композиторот,  проф. Стојан Стојков. На концертот настапија студенти од класите на проф. м-р Страшо Темков, проф. Јован Каровски, проф. м-р Мојца Седеу, вонр. проф. м-р Весна Ѓиновска Илкова, проф. м-р Гордана Јосифова  Неделковска, проф. д-р Ана Гацева, проф. м-р Васо Ристов, проф. м-р Марија Муратовска Наумовска, вонр. проф. д-р Горан Начевски, проф. м-р Михајло Куфојанакис, проф. м-р Сашо Татарчевски, проф. м-р Тодор Светиев, доц. д-р Кристина Светиева, доц. м-р Елена Атанасовска Ивановска, доц. м-р Марија Вршкова, доц. м-р Сара Пројковска Николовска. Наратор на концертот беше проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја.

Концертот беше во соработка со Дирекцијата за култура и уметност - Скопје, како дел од програмата на фестивалот „Есенски музички свечености 2016“.

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје