Инфо блок

Поставена: 27-01-2017 09:05  
Во Ректоратот на УКиМ
ОДРЖАНА РАБОТИЛНИЦА СО ЕРАЗМУС+ СТУДЕНТИТЕ

На 24 јануари 2017 година се одржа работилница со номинираните студенти од Универзитетот кои во рамки на Еразмус+ програмата во текот на летниот семестар во учебната 2016/2017 ќе реализираат мобилност на реномирани универзитети од ЕУ. Ректорот на Универзитетот проф. д-р Никола Јанкуловски ги поздрави студентите и им посака успешен престој и резултати во студирањето, нагласувајки дека нивната мисија како Еразмус+ студенти покрај образовната компонента е и афирмација на нашето образование и култура.

Проректорот проф. Гордана Јосифова Неделковска, во својство на институционален Еразмус+ координатор, исто така се обрати до студентите, искажувајки ја континуираната поддршка и грижа кон нив за време на студиите во ЕУ.

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје