Инфо блок

Поставена: 08-03-2017 11:05  
На Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје
СЕРИЈА ПРЕДАВАЊА - „ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“
Во просториите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје од 6 – 10 март 2017 г. ќе се одржат серија на предавања и работилници кои ќе ги реализира визитинг професорката, д-р Искра Попова, професор на компјутерски науки на Универзитетот во Стокхолм, Шведска, со наслов „Дигиталните технологии во образованието“. Во реализацијата ќе учествува и асс. м-р Јасмина Арменска.

Програма:
времедентемапросторија
13.00 - 15.006.3.2017, понеделникШведска, шведскиот образовен систем - предавање116
12.00 - 14.007.3.2017, вторникДигиталните технологии во образованието - кусо предавање и дебатаСала за состаноци
13.00 - 15.008.3.2017, средаИнтерактивно учење - кусо предавање и работилницаСала за состаноци
13.00 - 15.009.3.2017, четвртокРазвивање на начинот на мислење со програмирање - кусо предавање и работилницаСала за состаноци
13.00 - 15.0010.3.2017, петокШто е иднината на образованието? - предавање и дискусијаСала за состаноци
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје