Инфо блок

Поставена: 18-08-2017 12:58  
На Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје
XII СКОПСКО - КРАКОВСКИ СОЦИОЛОШКИ СЕМИНАР

На 5 и 6 септември 2017 година со почеток во 10:30 часот во Салата за седници на Филозофскиот факултет во Скопје ќе се одржи дводневниот XII Скопско - Краковски социолошки семинар на тема ОПШТЕСТВЕНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ ВО МАКЕДОНКОТО И ПОЛСКОТО СОВРЕМЕНО ОПШТЕСТВО.

Со Семинарот ќе се одбележи и 40 годишнината од научното пријателство помеѓу Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Филозофскиот факултет при Јагелоњскиот универзитет во Краков, како и животот и делото на проф. д-р Јован Корубин.

Програмата за семинарот може да се најде на следниов линк!
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје