Инфо блок

Поставена: 22-02-2018 14:47  
Доделенa наградaта „26 јули“
на најдобрите студенти од областа на архитектурата, општествените науки и уметностите

На 16 февруари 2018 година, во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, беше доделена наградата „26 јули“ на пет најдобри студенти, од средствата од Фондацијата „Франк Манинг“.

Од 1980 година, оваа награда традиционално се доделува секоја година на најдобрите студенти од факултетите од областа на општествените науки, архитектурата и уметностите.

Ректорот на Универзитетот, проф. д-р Никола Јанкуловски им jа врачи наградата на следниве пет најдобри студенти во академската 2016/2017 година, на предлог на факултетите: Сара Спасова (9,97) од Филозофскиот факултет, Теодора Јосифовска (9,93) од Филолошкиот факултет „Блаже Конески”, Мерџан Ѓунтер (9,90) од Економскиот факултет, Дамјан Ѓоргиевски (9,85) од Факултетот за ликовни уметности и Сања Аврамоска (9,66) од Архитектонскиот факултет.
Поради технички причини, оваа година не се додели наградата „26 јули“ на студент од Правниот факултет „Јустинијан Први“.

На церемонијата на свеченото доделување на наградата присуствуваа и проректорите, членовите на Ректорската управа и Универзитетскиот сенат, а настанот го следеа и претставници на медиумите.

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје