Инфо блок

Поставена: 07-05-2018 14:03  
Светски ден на креативноста и иновативноста
21 Април 2018 година
Машинскиот факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје, се приклучи кон прославата на Светскиот ден на креативноста и иновативноста – 21 Април 2018 година. Повеќе информации за глобалната прослава на неделата и денот на креативноста и иновативноста може да најдете на: WCIW and WCID 2018 Celebrations | World Creativity and Innovation Week April 15-21

Целта на одблежувањето на овој ден, под покровителство на Обединетите нации, е да се охрабрат сите луѓе да ја искористат својата креативност за да го направат светот подобар, а самите да создадат пристојни услови за живот за себе, но и за другите на нашата планета. Прославата на овој ден ги поддржува и глобалните цели за оддржлив развој 2030 за планетата Земја.

Машинскиот факултет, во соработка со Холандско-Македонската стопанска комора, во знак на Светскиот ден на креативноста и иновативноста ја организира трибината „Како да се стимулира креативноста и иновативноста во образовниот систем?“. Трибината се одржа во просториите на факултетот на 21 Април 2018 (Сабота) со почеток во 11:00 часот.
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје