Инфо блок

Поставена: 08-10-2018 15:13  
Електронски изданија на УКИМ
БАЗАТА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗДАНИЈА СЕ ПРОШИРУВА
Со цел, на студентите да им се овозможи полесен пристап до литературата за предметните студиски програми, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје распишува конкурси за финансирање на издавачката дејност на Универзитетот во електронска форма, Е-издаваштво. Врз основа на реализација на Конкурс, во 2018 година на веб страницата на Универзитетот (www.ukim.edu.mk) се објавени следните учебници и учебни помагала:

 • Социологија на физичкото образование и спорт, проф. д-р Иван Анастасовски, учебник, 1 издание (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017, Договор бр. 11-370/1 од 4.4.2018 година)
 • Пиланска технологија на дрвото, проф. д-р Бранко Рабаџиски, учебно помагало, 1 издание, (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1 од 7.5.2018 година)
 • Математика, д-р Марија Оровчанец и д-р Биљана Крстеска, учебник, 1 издание, (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1 од 7.5.2018 година)
 • Математика II, од д-р Драган Димитровски, д-р Весна М. Ераковиќ  и д-р Ѓорѓи Маркоски, учебник, 1 издание, (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1 од 7.5.2018 година)
 • Збирка задачи по математика, од д-р Марија Оровчанец и д-р Биљана Крстеска, учебно помагало, 1 издание, (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1 од 7.5.2018 година)
 • Методика на ликовно образование, со Практикум за вежби, од д-р Маја Рауник-Кирков, учебно помагало, 1 издание, (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1 од 7.5.2018 година)
 • Методика на ликовно воспитание, со Практикум за вежби, од д-р Маја Рауник-Кирков, учебно помагало, 1 издание, (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1 од 7.5.2018 година)
 • Новите репродуктивни технологии и правото, од д-р Дејан Мицковиќ, д-р Елена Игнатовска I д-р Ангел Ристов, (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1 од 7.5.2018 година)
 • Детска стоматологија, од д-р Златко Георгиев и д-р Ана Сотировска-Ивковска, учебник, 1 издание, (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1 од 7.5.2018 година)
 • Евалуацијата во наставата по француски и по италијански јазик, од д-р Радица Никодиновска и д-р Мира Трајкова, учебник, 1 издание (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1-5 од 13.8.2018 година)
 • Вовед во граматиката на италијанскиот јазик, од д-р Руска Ивановска-Наскова , учебник, 1 издание (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1-6 од 13.8.2018 година)
 • Проектирање на системи на автоматско управување, од д-р Елизабета Лазаревска, учебник, 1 (прво) издание (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1-10 од 13.8.2018 година)
 • Решени задачи од областа моделирање, симулација и идентификација на динамички системи, од проф. д-р Елизабета Лазаревска, учебното помагало, 1 (прво) издание, (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1-11 од 13.8.2018 година)
 • Вовед во математика за инженери, Соња Геговска-Зајкова, Катерина Хаџи-Велкова Санева, Елена Хаџиева, Марија Кујумџиева-Николоска, Анета Бучковска, Билјана Јолевска-Тунеска, Билјана Начевска-Настовска, Весна Андова, Сања Атанасова, учебно помагало, 1 (прво) издание, (Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1-12 од 13.8.2018 година)
 • Театар: предизвик-студии и есеи, од д-р Ана Стојаноска, учебник, 1 (прво) издание, Одлука бр. 11-930/4-1 од 6.11.2017 година и бр. 11-930/1 од 6.12.2017 година, Договор бр. 11-591/1-18 од 13.8.2018 година)

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје