Инфо блок

Поставена: 06-11-2019 15:21  
Ден на науката
И З В Е С Т У В А Њ Е
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ традиционално го одбележува Денот на науката („Светски ден на науката за мир и развој“), 10-ти ноември. Оваа година одбе¬лежувањето ќе биде во петок, 8 - ми ноември, во свечената сала на Правниот факултет „Јустинијан Први“, со почеток точно во 13 часот.
Предвиден е следниот:

РЕДОСЛЕД НА НАСТАНИ

Реч на Ректорот, проф. д-р Никола Јанкуловски

Доделување на годишните (за 2018-тата година) награди на најдобрите научници на УКИМ

Актуелна тема: ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕИНТЕГРИРАНИТЕ УНИВЕР¬ЗИ-ТЕТИ – КОЧНИЦА НА РЕФОРМИТЕ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СРБИЈА, акад. Владица Цветковиќ, САНУ, Белград.

Ќе ни биде чест ако присуствувате на одбележувањето и земете учество во дискусијата што ќе биде отворена по предавањето на акад. Цветковиќ и на тој начин да дадете придонес и да го збогатите целокупното случување.
         
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје