Инфо блок

Поставена: 31-01-2020 13:10  
Известување на Ректорот
ЗАРАДИ ОБЈЕКТИВНО И НАВРЕМЕНО ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА, РЕКТОРОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ, ГО ДАВА СЛЕДНОВО
ИЗВЕСТУВАЊЕ

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во изминатиот период неосновано беше нападнат од одредени поединци, за жал членови на академската заедница на УКИМ, при што беа изнесени груби невистини, ноторни лаги и паушални толкувања на важечките закони, и притоа бев обвинет за наводно узурпирање на академската слобода и притисоци врз вработените на Универзитетот за членство во синдикат на УКИМ.

Една од моите обврски како ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е да водам грижа за материјално-финансиската состојба на сите вработени на УКИМ и да изнаоѓам начини за подобрување на истата. Во таа насока, беше и споделувањето на информацијата која потекна од Министерството за образование и наука за ветеното зголемување на платите, како и за итната потреба истото да се реализира со потпишување на колективен договор на ниво на универзитети.

Колективното договарање во јавниот сектор се врши помеѓу основачот и соодветните синдикални организации. Во конкретниот случај и според член 220 од Законот за работните односи, поединечен колективен договор за јавните претпријатија и јавните установи склучуваат основачот или органот кој тој ќе го овласти и репрезентативниот синдикат кај работодавачот. Поточно, договорна страна со која репрезентативниот синдикат формиран на универзитетот треба да склучи колективен договор не е работодавачот – универзитетот, туку Собранието на РСМ.

Оттаму, неосновани се наводите и нападите кон ректорите на универзитетите, бидејќи тие не се спротивставена страна на универзитетските синдикати во колективните преговарања и договарања. Напротив, тие се предводници пред основачот кој ги обезбедува платите на вработените на универзитетите, вклучително и на ректорите.

Правото на здружување е едно од основните човекови права и слободи. Оттука, со индигнација ги отфрламе сите обвинувања за притисоци врз вработените во високото образование во насока на синдикално организирање и здружување.

На денешната средба со премиерот Оливер Спасовски, вицепремиерката Мила Царовска, министерот за образование и наука Арбер Адеми и ректорите на јавните универзитети во РСМ ни беше соопштено дека техничката влада во овој момент се враќа на првобитниот став, предложен од ректорите, ова зголемување од 10 % да се реализира со измена на соодветен закон. Исто така, договорено е во меѓувреме новоформираните синдикални организации на универзитетите да продолжат со нивните активности. Синдикатите на универзитетите како самостојни, демократски,  независни и непартиски организации на членови кои доброволно се здружиле заради застапување, претставување, унапредување и заштита на своите економски, социјални и други поединечни и колективни интереси, ќе продолжат активно да делуваат на подобрувањето на условите за работа и стандардот на вработените во високото образование.

На крајот, би сакал да ја поздравам одлуката за основање на синдикални организации на вработените во јавните универзитети. За мене како вработен на УКИМ непоимливо е одредени поединци да се спротивставуваат на волјата и правото на здружување на своите колеги заради остварување на права и заштита на колективните интереси.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Останати вести

 

Последни новости

-

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје