Инфо блок

Поставена: 06-11-2020 15:11  
УКИМ го одбележува
СВЕТСКИОТ ДЕН НА НАУКАТА ЗА МИР И РАЗВОЈ
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје традиционално го одбележува Светскиот ден на науката за мир и развој, 10-ти ноември.
Оваа година, одбележувањето ќе се оддржи на 10-ти ноември 2020 (вторник), со почеток во 11:00 часот, на канал на електронска платформа ZOOM, во согласност со протоколите за справување со пандемијата предизвикана од Covid-19.

Во рамки на одбележувањето, ќе се реализираат следните активности:
1.    Обраќање на проф. д-р Никола Јанкуловски, Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
2.    Промоција на добитниците на годишните награди за најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2019 година
3.    Трибина на тема – ОТВОРЕНА НАУКА со следните предавачи
Проф.д-р Никола Стиков, Универзитет на Монтреал, Канада
Проф.д-р Владимир Трајковиќ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје