Информации од јавен карактер

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 
Врз основа на член 107 од Статутот на Универзитетото „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а во врска со челн 8 и член 9 од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер (Сл. весник бр. 13/06), Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 124. седница, одржана на 9.7.2008 г., донесе:

О  Д  Л  У  К  А
за утврдување листа на информации од јавен карактер и определување службено лице за посредување со информации

... одлуката е во прилог.

 
Документи
1 Закон за Високо образование 99/2009
2 Закон за Високо образование 83/2009
3 Закон за Високо образование 26/2009
4 Закон за Високо образование 103/2008
5 Закон за Високо образование 35/2008
6 Одлука за службено лице за посредување со информациите
7 Листа на информации од јавен карактер