Странски студенти

ПРИЈАВУВАЊЕ НА СТРАНСКИ СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 

 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА СТРАНСКИ СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

прв рок

втор рок

трет рок

Пријавување на кандидатите

31.8. и 1.9.2020

15 и 16.9.2020

28.9.2020

Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование (прелиминарна ранг-листа)

3.9. 2020

 18.9.2020

 

Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

7.9. 2020

 

21.9.2020

 

Запишување на кандидатите

10. и 11.9. 2020

25.9.2020

30.9.2020

 

 

1.    При пријавувањето, кандидатите доставуваат:.

  •          пријава за запишување (образец А1)
  •          електронска пријава (од iKnow-системот)
  •         ностри­фи­цирано свидетелство за заврше­но средно образование
  •        заверен превод на изводот од матичната книга на родените и
  •         увере­ние за здравствената состојба (издадена од З.У. Студентска поликлиника на Универ­зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

 

2.    При пријавувањето, кандидатите странски државјани поднесуваат и сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ