Странски студенти

ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ 

РоковиПријавување и запишување
од 18.08 до 05.09.2017Документи
● пријава за запишување;
● нострификација на дипломата за завршено средно образование – се врши во Министерството за образование и наука, информации на тел. +389 2 3140 102 (www.mon.gov.mk);
● оригинална диплома за завршено средно образование;
● превод на изводот од матичната книга на родените, заверен кај нотар во РМ;
● фотокопија од важечка патна исправа – пасош;
● сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик (ТЕМАК) издаден од Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК); СООПШТЕНИЕ
● уверение за здравствената состојба (го издава Здравствената станица на Универзитетот, сместена во Студентскиот дом „Кузман Јосифовски – Питу”).


ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ 

Потребни документи
1.три фотографии: 2 - (3,5х4,5) и 1 - (2х3);
2.потврда за уплатени трошоци за прв семестар на студирање на следната сметка:
примач: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на жиро-сметката 100 0000000630 95, депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41;
3.уплатена административна такса (две уплатници по 50 денари)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНАТА НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 

На 16.10.2017 г. во 16:30 часот во просторијата Темпус, кај канцеларијата на ЦЕТИС МАК на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје ќе се одржи првата средба и ќе се направи распоред за часовите и распределба по групи. Се молат пријавените кандидати да го почитуваат терминот.

Подготвителната настава по македонски јазик за странски државјани што сакаат да студираат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје ќе започне на 16.10.2017 г.  и ќе трае до 22.12.2017 г.

Наставата ќе се одвива на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.Цената на курсот изнесува вкупно 200 евра во денарска противвредност, од кои 80 евра се уплаќаат на сметка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, а 120 евра на сметка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје (прилог: уплатници). 

Двете уплатници заедно со документите (копија од извод од матичната книга на родени, копија од диплома за завршено средно образование и копија од патна исправа - пасош) треба да бидат доставени најдоцна до 6.10.2017 г. во Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, (лице за контакт: Евдокија Илијевска).