Странски студенти

ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ 

Рокови

         Пријавување и запишување

 

прв рок

втор рок

трет рок

Пријавување на кандидатите

30 и 31.8.2018

13 и 14.9.2018

24.9.2018

Запишување на кандидатите

7 и 10.9. 2018

21.9.2018

28.9.2018Документи
● пријава за запишување;
● нострификација на дипломата за завршено средно образование – се врши во Министерството за образование и наука, информации на тел. +389 2 3140 102 (www.mon.gov.mk);
● оригинална диплома за завршено средно образование;
● превод на изводот од матичната книга на родените, заверен кај нотар во РМ;
● фотокопија од важечка патна исправа – пасош;
● сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик (ТЕМАК) издаден од Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК); СООПШТЕНИЕ
● уверение за здравствената состојба (го издава Здравствената станица на Универзитетот, сместена во Студентскиот дом „Кузман Јосифовски – Питу”).


ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ 

Потребни документи
1.три фотографии: 2 - (3,5х4,5) и 1 - (2х3);
2.потврда за уплатени трошоци за прв семестар на студирање на следната сметка:
примач: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на жиро-сметката 100 0000000630 95, депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41;
3.уплатена административна такса (две уплатници по 50 денари)

СООПШТЕНИЕ ЗА СТРАНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА СТУДИРАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ  

Писмениот дел од тестот за познавање на македонскиот јазик како странски јазик – ТЕМАК ќе се изведе на 29.08.2018 година (среда) со почеток во 09:00 часот во просторијата А2 при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје.

Повеќе информации може да најдете на следниов линк
http://www.flf.ukim.edu.mk