ERASMUS+КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ за академската 2020/2021 година

ДОКУМЕНТИ:

     
1.
ERASMUS charter 2021 - 2027
2.
Програмски водич за ERASMUS+
ERASMUS Statement Policy
3.

Информација за добивање на писмо за поддршка за конкурирање на проекти од странски институции и влади
4.
PIC number
5.
Еразмус код на Универзитетот
6.
OID/- Идентификациски број на Универзитетот
7.
UNIVERSITY ERASMUS CHARTER
8.
STUDENT ERASMUS CHARTER
9.
Кодови на научни области
10.
ERASMUS+ билатерални договори
11.
ERASMUS+ координатори по факултети
12.
Информација и образложение за потпишување Еразмус+ договор
13.
Модел на Еразмус+ билатерален договор КА103
14.
UKIM Datasheet / Податоци за Универзитетот
15.
Модел на Еразмус+ билатерален договор КА107


ЕРАЗМУС+ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ:
1.
Student Application Form
2.
Learning Agreement for Studies
3.
Learning Agreement Guidelines
4.
Europass CV - модел
5.
ERASMUS+ месечни стипендии за студенти
6.
ERASMUS+ координатори по факултети
7.
Потврда за пристигнување/заминување од ЕУ високообразовната институција
8.
ERASMUS+ билатерални договори

ЕРАЗМУС+ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА/СТАЖИРАЊЕ:
1.
Student Application Form - Traineeship
2.
Learning agreement traineeships
3.
Guidelines - Learning agreement traineesh
4.
Invitation Letter
5.
Europass CV -  model
6.
Iznosi na grantovi za E+ studentska praksa
7.
Потврда за пристигнување / заминувањe од ЕУ високообразовната институције
8.
Final Report

ЕРАЗМУС+ ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА НАСТАВЕН КАДАР:
1.
Application Form
2.
Europass CV - модел
3.
Mobility Agreement for Teaching
4.
Mobility Agreement for Training
5.
ERASMUS+ дневен надомест за наставен кадар
6.
Teaching staff confirmation
7.
Training staff confirmation
8.
Потврда за пристигнување/заминување од ЕУ високообразовната институција
9.

Пресметка на патни трошоци
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm