Евалуација

Европска програма за институционална евалуација (IEP) 

УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ЧЕТВРТАТА НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УКИМ

Тргнувајќи од определбата за континуирана проверка, оцена, обезбедување и подобрување на квалитетот во сите домени на своето дејствување, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е успешно завршена четвртата надворешна евалуација од страна на експертски тим номиниран од Европската асоцијација на универзитети, во Брисел, во состав: проф. д-р Ѓулсун Сагламер од  Истанбул, Турција, претседател на тимот, д-р Рејмонд Смит од Лондон, Англија, координатор на тимот, проф. д-р Иван Лебан од Љубљана, Словенија, проф. д-р Ингегерд Палмер од Маралдален, Шведска и Еразем Бохинк, студент од Нова Горица, Словенија.

Според воспоставената процедура на европската програма за институционална евалуација, во изминатиов период е изготвен Извештај за самоевалуацијата на Универзитетот, а надворешната евалуација беше спроведена во две фази, односно две посети на Универзитетот од страна на експертскиот тим.

По завршување на втората фаза од посетата, на 4 март оваа година, пред академската заедница на УКИМ, од страна на експертскиот тим на Европската асоцијација на универзитети беше презентиран извештајот за четвртата надворешна евалуација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со што уште еднаш се нагласи лидерската позиција и квалитетот на УКИМ во европски рамки.

Во Извештајот за надворешна евалуација се изнесени следниве главни оцени:

 • Експертскиот тим посебно ја поздравува определбата на првиот државен, најголем и најдобро рангиран универзитет во државата - Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за спроведување континуирана надворешна евалуација, четврта по ред од 2003 година до денес, како значаен придонес во развивањето на културата на квалитетот.

 • Единствена е оцената на експертскиот тим дека, од првичната надворешна евалуација во 2003 година, со промените на националната законска регулатива, интеграционите процеси на УКИМ успешно се остварени и продолжуваат да се зајакнуваат и ги поздравува мотивираноста и заложбите на менаџментот во спроведувањето на реформите неопходни за обезбедување на функционална интеграција.

 • Експертскиот тим ја поздравува позитивната оценка на студентите за преземените активности на Универзитетот, нивното вклучување и учество во развојните процеси и донесувањето одлуки на Универзитетот.

 • Експертскиот тим посебно го истакнува високото ниво на познавање на англискиот јазик на студентите на УКИМ.

 • Експертскиот тим оценува дека организирањето на докторските студии во Школа за докторски студии на УКИМ претставува современ европски модел и е важен предуслов за развивање на истражувачката дејност и за обновување на кадровскиот потенцијал на УКИМ.

 • Во поглед на стратегијата за интернационализација на УКИМ, експертскиот тим го поздравува акциониот план, посебно заложбите за вклучување визитинг-професори во наставно-образовниот процес, проширување на мобилноста на академскиот кадар и студентите, како и воведувањето студиски програми на англиски јазик.

Во Извештајот, исто така, се содржани препораки за натамошното дејствување на УКИМ, од кои ги издвојуваме следниве:

 • натамошни заложби пред надлежните органи, пред Министерството за образование и наука за поддршка и вложувања во развојните процеси на Универзитетот, со посебен акцент на: обновување на кадровскиот потенцијал, продолжување на имплемента­цијата на болоњските принципи, развивање на научноистражувачката дејност.

 • барање извори и можности за поголемо вклучување на студентите, посебно на студентите на докторски студии во истражувачки проекти на Универзитетот;

 • продолжување на процесот за развивање на соработката, организирање заеднички студиски програми помеѓу единиците на УКИМ и користење на расположливите ресурси на УКИМ, како и развивање заеднички меѓународни студиски програми;

 • натамошно зголемување на бројот на студиски програми на англиски јазик и организирање повеќе курсеви за изучување на македонскиот јазик, со цел привлекување на странски студенти;

 • натамошно изнаоѓање можности и средства од државата и од надворешната бизнис-заедница, како и вклучување во програми со цел зголемување на мобилноста на студентите;

 • проширување на добрите практики на дел од единиците за соработка со стопанството кон другите единици на УКИМ, натамошно развивање на центрите за кариера и засилување на учеството на бизнис-заедницата во креирањето на студиските програми;

 • натамошно развивање и јакнење на интегративните функции и бранење на автономијата на Универзитетот.

Како заклучок, Тимот им се заблагодарува на сите учесници во реализацијата на програмите на двете посети на Универзитетот, ги поздравува постигнувањата на УКИМ во изминативе години и ангажманот на сите учесници вклучени во процесите за промени.

Тимот го поттикнува Универзитетот да продолжи и натаму да ги развива напредните идеи и ставови, да продолжи да нуди иновативни решенија во опкружу­вањето што се менува и, во рамките на натамошното развивање на културата на квалитетот, да продолжи да се залага за постојано подобрување на квалитетот на целокупната дејност. Комуникацијата со надворешната околина треба да го истакнува придонесот што го чини Универзитетот за Македонија и за пошироката регионална заедница.


Документи


Извештаи за самоевалуација на единиците на УКИМ 

ФАКУЛТЕТИ
    Архитектонски факултет
    Градежен факултет
    Економски факултет
    Машински факултет
    Медицински факултет
    Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
    Правен факултет „Јустинијан Први“
    Природно-математички факултет
    Стоматолошки факултет
    Технолошко-металуршки факултет
    Факултет за ветеринарна медицина
    Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
    Факултет за драмски уметности
    Факултет за електротехника и информациски технологии
    Факултет за земјоделски науки и храна
    Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
    Факултет за ликовни уметности
    Факултет за музичка уметност
    Факултет за физичко образование, спорт и здравје
    Фармацевтски факултет
    Филозофски факултет
    Филолошки факултет „Блаже Конески“
    Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ
    Економски институт
    Земјоделски институт
    Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
    Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
    Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ
    Институт за македонска литература
    Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
    Институт за национална историја
    Институт за фоклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ
    Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје