Претседател на
   Универзитетски сенат


Проф. д-р Анета Баракоска

Проф. д-р Анета Баракоска


Досегашни функции:
 • редовен професор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет – Скопје, Институт за педагогија;
 • претседател на Универзитетскиот сенат на УКИМ за мандатниот период 29.6.2020 – 29.6.2021) и мандатниот период 29.6.2021 – 29.6.2022;
 • раководител на Институтот за педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје (2009 – 2017);
 • раководител на постдипломските студии по педагошки науки на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје (2005 – 2009);
 • претседател на програмски и организациски одбор на манифестацијата „Денови на педагогијата“ – Институт за педагогија, Филозофски факултет – Скопје  (2009 – 2017);
 • член на организциски и програмски одбор за промотивни активности Отворен ден на Филозофски факултет – Институт за педагогија (2012 – 2016);
 • член на работна група на МОН – Биро за развој на образованието (Скопје), за подготовка на елаборат за нова студиска програма за стручно професионално усовршување за стекнување на наставнички компетенции/ ППМ – доквалификација (2012 – 2013);
 • член на редакциски одбор  на Годишниот зборник на Филозофски факултет – Скопје (2007 – 2011);
 • уредник на монографијата „Еден век високо образование – еден век државност“ – Сто години  Филозофски факултет (1920 – 2020), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филозофски факултет (2021);
 • член на Конкурсна комисија на Филозофски факултет – Скопје за упис на студенти во прва година за академската 2018/2019;
 • координатор за подготовка на елаборати за нова акредитација на студиски програми на Институтот за педагогија за прв и трет циклус студии (2009 – 2017);
 • претседател на организациски и програмски одбор на научна конференција: „Реформите во воспитно-образовниот систем во Република Македонија“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филозофски факултет – Институт за педагогија (2014);
 • претседател на организациски и програмски одбор на меѓународна научно-стручна конференција (International Scientific Conference), Education between tradition and modernity (A Global Viw). Jubilee – 65 YEARS Institute of pedagogy, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University – Skopje, Republic of  Macedonia (2011);
 • претседател на организациски и програмски одбор на меѓународна научно-стручна конференција (International Scientific Conference) Pedagogy in a modern global society – EDUGLOBE. Jubilee – 70 YEARS Institute of pedagogy, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University - Skopje, Republic of  Macedonia (2016);
 • член на организациски и програмски одбор на меѓународна научно-стручна конференција (International Scientific Conference), Anglo - American Conference on Multidisciplinary Studies, “Building Bridges between Interdisciplinary Research and Enterprise Needs”, Anglo - American Publications LLC 3422 Old Capitol Trail, uite 700, Wilmington, Delaware, 19808-6192, USA, (2017); 
 • член на организациски и програмски одбор на меѓународна научно-стручна конференција (International Scientific Conference), Migration and diaspora  5 th Adriatic-Ionian Conference, “From the Industrial era to nowadays” Epirus Institute of Technology, Department of Applied Foreign Languages in Management and Commerce (2013);
 • член на организациски и програмски одбор на меѓународна научно-стручна конференција (International Scientific Conference), Methodical Days Competences of Preschool Teachers for The Knowledge Society Preschool Teachers Training College in Kikinda,  R. Serbia (2013 – 2015);
 • член на уредувачки одбор на Зборник на трудови од научни симпозиуми со меѓународно учество „Васпитач у 21 веку“ (ISBN 978-86-7746-367-0), Висока школа за васпитаче струкових студија, Алексинац, Република Србија (од 2013 до денес); 
 • уредник на меѓународни списанија: International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) ISSN 2334-847X (Printed). ISSN 2334-8496 (Online); International Journal for Education, Research and Training. (IJERT) “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje, Faculty of Philosophy – Department of pedagogy. ISSN 1867-9841 (Printed). ISSN 1867-985X (Online) и член на уредувачки одбор на меѓународни научно-стручни списанија: (JPMNT), (IJSRISE) и  (IJEMIS);
 • член на Комисија  за доделување на  државна награда „Св. Климент Охридски“ од областа на воспитанието и образованието (2012);
 • претседател на Комисија за доделување на наградата „13 Ноември“ на Град Скопје, од областа на воспитанието и образованието (2011);
 • евалуатор и рецензент на научни трудови за меѓународни списанија и публикации од меѓународни стручно-научни конференции;
 • рецензент на учебници, монографии и научни трудови од домашни автори;
 • реализирани повеќе експертски активности, како обучувач во работилници за воспитувачи, наставници и педагози, како и експертски активности од поширок општествен интерес;
 • други  научно-стручни и општествени дејности од поширок интерес.

Издавачка дејност:
 • објавени над 50 научни и стручни трудови во домашни и меѓународни списанија, кои третираат актуелни прашања од областа на воспитанието и образованието;
 • автор на повеќе книги, учебни помагала, скрипти, брошури и др.;
 • учесник во подготовка на студии, практикуми, апликативни материјали и други документи.

Научна област:
 • педагогија, теорија на воспитание и методика на воспитна работа.

Научно-истражувачки интерес:
 • општа педагогија, теорија на воспитание, воспитание – општествени промени, образовни политики, вредности и вредносни ориентации, педагогија на слободно време, методика на воспитна работа, образовен менаџмент, лидерство, обука и развој на човечки ресурси.

Студиски престои и учества во проекти:
 • учество во реализација на повеќе домашни и меѓународни научноистражувачки проекти, реализирани  студиски престои во странство (Австрија и Холандија);
 • реализирани пленарни и секциски предавања на  меѓународни конференции, школи, семинари и работилници (Романија, Турција, Грција, Русија, Словенија, Србија и др.);
 • учество на бројни стручно-научни домашни и меѓународни конференции, симпозиуми,  тематски расправи, работилници и семинари.


 

Последни новости

22-11-2021 - ОДБОРОТ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Официјална средба на Ректорот проф.д-р Никола Јанкуловски со членовите на Одборот за евалуација на високото образование

22-11-2021 - ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФСКИ ИЗДАНИЈА НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА
ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФСКИ ИЗДАНИЈА НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

11-11-2021 - УКИМ го промовираше Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс
На УКИМ, преку панел на тема: "УКИМ во интернационални рамки" се промовираше основањето на Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс

10-11-2021 - Одбележување на Светскиот ден на науката за мир и развој 10 ноември 2021
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје го одбележа Светскиот ден на науката, 10 ноември, со промоција на најдобрите научници и панел на тема: УКИМ во интернационални рамки, кој се одржа денес, 10 ноември 2021

08-11-2021 - Oтворениот ден на УКИМ ќе се одржи на 30.11.2021.
Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" во Скопје, на 30 ноември 2021 организира "Отворен ден на УКИМ"

08-11-2021 - Одбележување на Светскиот ден на науката за мир и развој 10 ноември 2021
УКИМ го одбележува Светскиот ден на науката за мир и развој, со настан кој ќе се одржи на 10 ноември 2021 (среда), со почеток во 13:00 часот

05-11-2021 - Проф. д-р Јозеф Лауринчик, стана почесен доктор (doctor honoris causa) на УКиМ
Проф. д-р Јозеф Лауринчик, професор на Универзитетот "Константин Филозоф" во Нитра, Р Словачка стана почесен доктор (doctor honoris causa) на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје

28-10-2021 - На 2 ноември
ЗБОРУВАМЕ ОТВОРЕНО ЗА СОВРЕМЕНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

22-10-2021 - Нов меѓународен проект
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ЌЕ УЧЕСТВУВА ВО НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, ФИНАНСИРАН ОД ЕВРОПСКИОТ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЈА

22-10-2021 - Преку синергија на теоријата со праксата,
УКИМ И КХВ ЌЕ СОРАБОТУВААТ ВО ОБЛАСТА НА ПАЗАРОТ ЗА КАПИТАЛ

22-10-2021 - Нова лабораторија
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

22-10-2021 - На УКИМ
ДОДЕЛЕНA НАГРАДAТА „26 ЈУЛИ“ НА ДЕСЕТМИНА СТУДЕНТИ

12-10-2021 - На УКИМ
ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРИТЕ СТУДЕНТИ

08-10-2021 - NI4OS training event:
ВТОР НАЦИОНАЛЕН ТРЕНИНГ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ NI4OS-Europe

08-10-2021 - На 12 октомври, УКИМ
ЌЕ ГИ НАГРАДИ СВОИТЕ НАЈДОБРИ СТУДЕНТИ

07-10-2021 - Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ДОДЕЛИ 135 СТИПЕНДИИ ОД ФОНДАЦИЈАТА „АТАНАС БЛИЗНАКОФ“ НА СТУДЕНТИ КОИ СЕ ЗАПИШАА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТИТЕ НА УКИМ

05-10-2021 - УКИМ распишува ИНТЕРЕН КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НА НАЈДОБРИ НАУЧНИЦИ И УМЕТНИК НА УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ЗА 2020 ГОДИНА