Наука

СТУДЕНТИ 

Студентите, како главни учесници во наставно-образовниот процес, учествуваат во сите форми на управување преку Студентскиот парламент на УКИМ. Студентскиот парламент е организација во која членуваат претставници на студентите, кои ги претставуваат нивните интереси, барања и предлози. Во Студентскиот парламент на Универзитетот членуваат претставници од студентските парламенти на факултетите, кои се негови органи.
 
Студентите се застапени во органите на управување на факултетите (Деканатска управа и Наставно-научен совет), во органите на УКИМ (Универзитетски сенат, Ректорска управа) и во сите комисии на УКИМ. Исто така, тие се застапени во комисиите за самоевалуација и евалуација на факултетите и на Универзитетот.