Наука


  • На полето на научната работа, Универзитетот реализира научни проекти, теоретски и апликативни истражувања и други форми со кои се дава придонес кон развојот на научната мисла во земјата и пошироко.

  • Универзитетот преку соработка со приватниот и јавниот сектор остварува двонасочна размена на знаења и искуства, што придонесува за подигнување на нивото на севкупниот општествен развој, како и континуиран и одржлив развој на Универзитетот.

  • Во реализацијата на своите наставни и научни активности, Универзитетот негува активна соработка со високообразовни, научни, и други сродни институции од странство, заснована на принципите на рамноправност, одговорност и почитување на највисоките стандарди.

  • Оперативните цели и активности на стратегиското планирање за научноистражувачката и уметничката дејност на Универзитетот фокусирани се кон промовирање и поддршка на научната релевантност и научната/уметничка извонредност, преку унапредување на институционално ниво (единиците) и на индивидуално ниво (научноистражувачкиот и уметничкиот кадар).

  • Со сето ова, Универзитетот има за цел подобрување на интернационализацијата, видливоста и постигнување квалификација на универзитет препознаен во Европскиот истражувачки простор и пошироко.


 

Последни новости

12-10-2021 - На УКИМ
ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРИТЕ СТУДЕНТИ

08-10-2021 - NI4OS training event:
ВТОР НАЦИОНАЛЕН ТРЕНИНГ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ NI4OS-Europe

08-10-2021 - На 12 октомври, УКИМ
ЌЕ ГИ НАГРАДИ СВОИТЕ НАЈДОБРИ СТУДЕНТИ

07-10-2021 - Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ДОДЕЛИ 135 СТИПЕНДИИ ОД ФОНДАЦИЈАТА „АТАНАС БЛИЗНАКОФ“ НА СТУДЕНТИ КОИ СЕ ЗАПИШАА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТИТЕ НА УКИМ

05-10-2021 - УКИМ распишува ИНТЕРЕН КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НА НАЈДОБРИ НАУЧНИЦИ И УМЕТНИК НА УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ЗА 2020 ГОДИНА

30-09-2021 - На УКИМ
НА 1 ОКТОМВРИ ЗАПОЧНУВА НОВАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА

27-09-2021 - Посета на италијанскиот амбасадор на УКИМ
Посета на италијанскиот амбасадор на УКИМ

27-09-2021 - УКИМ семестарот го започнува
СО НОВА СОВРЕМЕНА ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА

22-09-2021 - За Академска заедница на УКИМ
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ

22-09-2021 - Интерен оглас
ЗА СТУДЕНТИТЕ ЧИЕ РОДИТЕЛСКО ПРАВО ГО ВРШИ САМО ЕДЕН РОДИТЕЛ

09-09-2021 - ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СТУДЕНТИТЕ НА УКИМ

07-09-2021 - На УКИМ
ОТВОРАЊЕ НА ВАКЦИНАЛЕН ПУНКТ