Најдобар научник на УКИМ

Конкурс за избор на најдобри научници
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2016 година
 

Одборот за избор на научници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ објавува Конкурс за избор на најдобри научници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2016 година.

Предлагачот комплетните материјали за предложените кандидати за добивање на наградата треба да ги достави до Комисијата за наука на Универзитетот најдоцна до 11.4.2017 година, во согласност со постапката утврдена во Конкурсот.

Конкурс

  

С О О П Ш Т Е Н И Е


 
Документи
1 Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за 2016 година
2 Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за 2015 година
3 Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за 2014 година
4 Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за 2013 година
5 Одлука за избор на десетте најдобри научници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2012 година