Конкурс

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2019/2020 година 

МЕНТОРИ ЗА КОНКУРС III ЦИКЛУС 2020-2021


Конечна листа на примени кандидати (втор рок)

Слободни места по Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2019/2020 година

О Д Л У К А  за потврдување на конечната листа на примени кандидати (прв рок)

Дополнување на КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус - докторски студиина студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година


МЕНТОРИ за дополнување на КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус - докторски студиина студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година


КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година


ЛИСТА НА МЕНТОРИ за Kонкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година


Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

Пријавен лист

Првична согласност од ментор

Рок за пријавување и запишувањеПрв уписен рокВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите12.9. – 27.9.20199.12. – 23.12.2019
Објавување прелиминарни листи4.10.201927.12.2019
Одлучување по приговори9.10.201910.1.2020
Објавување конечни листи18.10.201915.1.2020
Запишување на кандидатите21.10. – 25.10.201920.1. – 24.1.2020