Конкурс

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2019/2020 година 

Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

Рок за пријавување и запишувањеПрв уписен рокВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите12.9. – 27.9.20199.12. – 23.12.2019
Објавување прелиминарни листи4.10.201927.12.2019
Одлучување по приговори9.10.201910.1.2020
Објавување конечни листи18.10.201915.1.2020
Запишување на кандидатите21.10. – 25.10.201920.1. – 24.1.2020