Конкурс

Врз основа на Одлуката за измена и дополнување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2020/2021 година, донесена на вонредната седница на Ректорската Управа, одржана на 02.10.2020 година, се објавува Пречистен текст на Конкурсот:Рокови за пријавување и запишување на кандидатите 2020/21 Рок за пријавување и запишувањеПрв уписен рокВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите14.9. – 15.10.202014.12. – 21.12.2020
Објавување прелиминарни листи22.10.202025.12.2020
Одлучување по приговори30.10.202011.1.2021
Објавување конечни листи6.11.202018.1.2021
Запишување на кандидатите9.11. – 13.11.202025.1. – 29.1.2021