Конкурс

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2019/2020 година 

И З В Е С Т У В А Њ Е

Со Одлука на Ректорска Управа бр. 02-756/4 од 22.09.2020 год. се  продолжува рокот за пријавување и запишување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тој се продолжува до 15.10.2020 година.

Измената на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во Глава V. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите со табеларниот преглед, дополнително ќе биде објавена.


Е-маил адреси за доставување на документи за пријавување на III циклус докторски студии

odd.nauka@ukim.edu.mk
skola_za_ds@ukim.edu.mk

Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2020/2021 година

МЕНТОРИ ЗА КОНКУРС III ЦИКЛУС 2020-2021

Конечна листа на примени кандидати (втор рок)

О Д Л У К А  за потврдување на конечната листа на примени кандидати (прв рок)

Дополнување на КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус - докторски студиина студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година


МЕНТОРИ за дополнување на КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус - докторски студиина студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година


КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година


ЛИСТА НА МЕНТОРИ за Kонкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година


Рокови за пријавување и запишување на кандидатите 2020/21

Пријавен лист

Првична согласност од ментор

Рок за пријавување и запишувањеПрв уписен рокВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите14.9. – 28.9.202014.12. – 21.12.2020
Објавување прелиминарни листи5.10.202025.12.2020
Одлучување по приговори12.10.202011.1.2021
Објавување конечни листи19.10.202018.1.2021
Запишување на кандидатите26.10. – 30.10.202025.1. – 29.1.2021