Конкурс


Врз основа на Одлуката за измена и дополнување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2020/2021 година, донесена на вонредната седница на Ректорската Управа, одржана на 02.10.2020 година, се објавува Пречистен текст на Конкурсот:
Рокови за пријавување и запишување на кандидатите 2020/21 
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ


Рок за пријавување и запишување
Втор уписен рок
Пријавување на кандидатите
14.12. – 21.12.2020
Објавување прелиминарни листи
25.12.2020
Одлучување по приговори
11.1.2021
Објавување конечни листи
18.1.2021
Запишување на кандидатите
25.1. – 29.1.2021