Универзитетски стручен совет за докторски студии


Докторските студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, се координираат од Универзитетски стручен совет за докторски студии, што се формира од страна на Универзитетскиот сенат и брои 11 членови од сите научноистражувачки подрачја. Со Универзитетскиот стручен совет на докторски студии претседава проректорт за настава на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Членови на Стручниот совет за докторски студии се:
 • Проф. д-р Христина Спасевска, проректор за настава, претседател (по функција)
 • Проф. д-р Валентина Гечевска, проректор за наука, потпретседател (по функција)
 • Проф. д-р Валентин Мирчески, Природно-математички факултет - Скопје, од природно-математичките науки
 • Проф. д-р Златко Србиновски, Градежен факултет - Скопје, од техничко-технолошките науки
 • Проф. д-р Лазо Пендовски, Факултет за ветеринарна медицина - Скопје, од земјоделски и ветеринарни науки
 • Проф. д-р Соња Топузовска, Медицински факултет - Скопје, од медицинските науки и здравство
 • Проф. д-р Ратко Дуев, Филозофски факултет - Скопје, од општествените науки
 • Проф. д-р Ленче Алексовска-Величковска, Факултет за физичко образование, спорт и здравје - Скопје, од хуманистичките науки
 • Проф. д-р Трена Јорданоска, Факултет за музичка уметност - Скопје, од хуманистичките науки
 • Проф. д-р Климентина Попоска, Економски институт - Скопје, од научните институти
 • Проф. д-р Драги Ѓоргиев, ЈНУ Институт за национална историја - Скопје, од јавните научни установи, придружни ки на Универзитетот.

Составот, надлежностите и начинот на работа на Универзитетскиот стручен совет за докторски студии се утврдени со Статутот на Универзитетот, со актот за неговото формирање и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје:
 • до Ректорската управа и Универзитетскиот сенат дава мислење за студиски програми за докторски студии предложени од единиците и придружните членки на Универзитетот, кои вршат високообразовна дејност за докторски студии;
 • се грижи за обезбедувањето квалитет на докторските студии;
 • се грижи за поврзувањето на постојните и поттикнувањето на нови докторски студии, посебно за акредитирање студиски програми на англиски јазик;
 • до Ректорската управа дава мислење за конкурсот за запишување студенти на докторски студии, врз основа на предлозите на единиците и на придружните членки кои вршат високообразовна дејност за докторски студии;
 • ја потврдува конечната листа за прием на студенти по конкурсот за студирање на докторски студии, по студиски програми;
 • по предлог на единиците и на придружните членки кои вршат високообразовна дејност за докторски студии, ја потврдува листата на слободни ментори која е составен дел на конкурсот за запишување студенти на докторски студии;
 • по предлог на единиците кои ги организираат студиските програми, ја потврдува листата на изборни предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување;
 • ја координира наставата на предметите за стекнување генерички знаења и вештини за истражување;
 • по предлог на организаторите на студиските програми ја потврдува листата на наставници кои ја изведуваат наставата на предметите за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетската листа на изборни предмети за трет циклус студии;
 • изготвува годишен академски календар за реализација на докторските студии на Универзитетска школа за докторски студии;
 • определува член на Стручниот совет за докторски студии, кој припаѓа на соодветното научноистражувачко подрачје, за учество на годишните конференции;
 • се грижи за реализацијата на овој Правилник, за што донесува упатства и други општи и поединечни акти;
 • во соработка со единиците и придружните членки кои вршат високообразовна дејност за докторски студии, води регистар на студиски програми, организатори на студиските програми, ментори, наставници по генерички знаења и вештини, запишани студенти и слично;
 • изготвува соодветни анализи и до ректорот доставува предлози за унапредување на квалитетот во реализација на студиските програми за докторски студии;
 • дава согласност на актот за организирање заеднички студиски програми на единиците и со други универзитети.
 • ги утврдува стандардите за изготвување докторски труд и авторезиме на докторскиот труд;
 • се грижи за квалитетот на докторските е студии
 • врши и други работи утврдени со овој Правилник и работи што ќе му бидат доверени од Универзитетскиот сенат и од ректорот на Универзитетот.

Стручните, административните и техничките работи за потребите на Универзитетскиот стручен совет за докторски студии се вршат од страна на Стручната служба на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

 

Последни новости

22-11-2021 - ОДБОРОТ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Официјална средба на Ректорот проф.д-р Никола Јанкуловски со членовите на Одборот за евалуација на високото образование

22-11-2021 - ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФСКИ ИЗДАНИЈА НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА
ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФСКИ ИЗДАНИЈА НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

11-11-2021 - УКИМ го промовираше Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс
На УКИМ, преку панел на тема: "УКИМ во интернационални рамки" се промовираше основањето на Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс

10-11-2021 - Одбележување на Светскиот ден на науката за мир и развој 10 ноември 2021
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје го одбележа Светскиот ден на науката, 10 ноември, со промоција на најдобрите научници и панел на тема: УКИМ во интернационални рамки, кој се одржа денес, 10 ноември 2021

08-11-2021 - Oтворениот ден на УКИМ ќе се одржи на 30.11.2021.
Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" во Скопје, на 30 ноември 2021 организира "Отворен ден на УКИМ"

08-11-2021 - Одбележување на Светскиот ден на науката за мир и развој 10 ноември 2021
УКИМ го одбележува Светскиот ден на науката за мир и развој, со настан кој ќе се одржи на 10 ноември 2021 (среда), со почеток во 13:00 часот

05-11-2021 - Проф. д-р Јозеф Лауринчик, стана почесен доктор (doctor honoris causa) на УКиМ
Проф. д-р Јозеф Лауринчик, професор на Универзитетот "Константин Филозоф" во Нитра, Р Словачка стана почесен доктор (doctor honoris causa) на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје

28-10-2021 - На 2 ноември
ЗБОРУВАМЕ ОТВОРЕНО ЗА СОВРЕМЕНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

22-10-2021 - Нов меѓународен проект
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ЌЕ УЧЕСТВУВА ВО НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, ФИНАНСИРАН ОД ЕВРОПСКИОТ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЈА

22-10-2021 - Преку синергија на теоријата со праксата,
УКИМ И КХВ ЌЕ СОРАБОТУВААТ ВО ОБЛАСТА НА ПАЗАРОТ ЗА КАПИТАЛ

22-10-2021 - Нова лабораторија
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

22-10-2021 - На УКИМ
ДОДЕЛЕНA НАГРАДAТА „26 ЈУЛИ“ НА ДЕСЕТМИНА СТУДЕНТИ

12-10-2021 - На УКИМ
ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРИТЕ СТУДЕНТИ

08-10-2021 - NI4OS training event:
ВТОР НАЦИОНАЛЕН ТРЕНИНГ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ NI4OS-Europe

08-10-2021 - На 12 октомври, УКИМ
ЌЕ ГИ НАГРАДИ СВОИТЕ НАЈДОБРИ СТУДЕНТИ

07-10-2021 - Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ДОДЕЛИ 135 СТИПЕНДИИ ОД ФОНДАЦИЈАТА „АТАНАС БЛИЗНАКОФ“ НА СТУДЕНТИ КОИ СЕ ЗАПИШАА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТИТЕ НА УКИМ

05-10-2021 - УКИМ распишува ИНТЕРЕН КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НА НАЈДОБРИ НАУЧНИЦИ И УМЕТНИК НА УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ЗА 2020 ГОДИНА