Стручен совет за докторски студии

Членови на Стручниот совет за докторски студии:
 1. Проф. д-р Христина Спасевска, проректор за настава, претседател (по функција)
 2. Проф. д-р Валентина Гечевска, проректор за наука, потпретседател (по функција)
 3. Проф. д-р Валентин Мирчески, Природно-математички факултет - Скопје, од природно-математичките науки
 4. Проф. д-р Златко Србиновски, Градежен факултет - Скопје, од техничко-технолошките науки
 5. Проф. д-р Лазо Пендовски, Факултет за ветеринарна медицина - Скопје, од земјоделски и ветеринарни науки
 6. Проф. д-р Соња Топузовска, Медицински факултет - Скопје, од медицинските науки и здравство
 7. Проф. д-р Ратко Дуев, Филозофски факултет - Скопје, од општествените науки
 8. Проф. д-р Ленче Алексовска-Величковска, Факултет за физичко образование, спорт и здравје - Скопје, од хуманистичките науки
 9. Проф. д-р Трена Јорданоска, Факултет за музичка уметност - Скопје, од хуманистичките науки
 10. Проф. д-р Климентина Попоска, Економски институт - Скопје, од научните институти
 11. Проф. д-р Драги Ѓоргиев, ЈНУ Институт за национална историја - Скопје, од јавните научни установи, придружни ки на Универзитетот.

Докторските студии се координираат од страна на Стручен совет за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, кој, пак се формира од страна на Универзитетскиот сенат.

Составот, надлежностите и начинот на работа на Универзитетскиот стручен совет за докторски студии се утврдени со Статутот на Универзитетот, со актот за неговото формирање и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Универзитетскиот стручен совет за докторски студии:
 • на Универзитетскиот сенат му предлага студиски програми за докторски студии, врз основа на предлозите на единиците и на придружните членки кои вршат високообразовна дејност за докторски студии. Претходно мислење до Сенатот дава Ректорската управа на Универзитетот;
 • ги координира докторските студии на Универзитетот;
 • се грижи за обезбедување на квалитетот на докторските студии;
 • се грижи за поврзување на постојните и поттикнување на нови докторски студии;
 • до Ректорската управа доставува предлог за конкурсот за запишување студенти на докторски студии, врз основа на предлозите на единиците и на придружните членки кои вршат високообразовна дејност за докторски студии (број на студенти, износ на школарина и други елементи на конкурсот);
 • ја потврдува ранг-листата за прием на студенти по конкурсот за студирање на докторски студии;
 • ја утврдува листата на ментори;
 • по предлог на носителите на студиските програми, ја потврдува листата на изборни предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување;
 • ја координира наставата на предметите за стекнување генерички знаења и вештини за истражување;
 • ја координира организацијата на докторски семинари и годишни конференции;
 • се грижи за реализација на Правилникот, за што донесува упатства и други општи и поединечни акти;
 • врши и други работи утврдени со Правилник и работи што ќе му бидат доверени од Универзитетскиот сенат.

Стручните, административните и техничките работи за потребите на Универзитетскиот стручен совет за докторски студии се вршат од страна на Стручната служба на Универзитетот.