Научни списанија

Научни списанија на УКиМ 
Научните списанија кои ги издава Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се категоризирани во следниве научни подрачја: