подготвителна настава

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

Се информираат кандидатите заинтересирани за подготвителна настава по македонски јазик за странски студенти (продолжителен курс) дека наставата што ја организира Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје ќе започне на 15.3.2021 г. и ќе трае до 20.5.2021 г. Наставата ќе се одвива со физичко присуство на кандидатите во предавалните на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје. Краен рок за пријавување на кандидатите е 10.3.2021 година.
Цената на чинење изнесува вкупно 25.000 денари, од кои 10.000 денари се уплаќаат на сметка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, а 15.000 денари на сметка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје (прилог: уплатница за УКИМ и уплатница за ФЛФ).


Двете уплатници заедно со документите
:
•    копија од извод од матичната книга на родени,
•    копија од диплома за завршено средно образование и
•    копија од патна исправа - пасош
треба да бидат доставени во Meѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Првата средба со студентите што се запишале на подготвителната настава по македонски јазик за странци ќе биде во вторник, 16.3 во 9 часот во Библиотеката за македонски јазик – Филолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје.