Јавна одбрана на докторски дисертации

Факултет за драмски уметности - Скопје 

СООПШТЕНИЕ

На 15.03.2021 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот, со посредство на платформата за online видео комуникација Microsoft Teams, кандидатот м-р Нина Николиќ, ќе го брани докторскиот труд со наслов:

Примена на методот на Харолд Гаскин во претставата „Белградска трилогија“ на Биљана Србљановиќ

Пред Комисија во состав:
  1. Проф.д-р Ана Стојаноска, претседател
  2. Проф.д-р Иван Џепаросвки, член
  3. Проф.д-р Сашко Насев, член
  4. Проф.д-р Сузана Киранџиска, член
  5. Проф.д-р Игор Вецовски, член
 ОД ДЕКАНАТОТ
05.03.2021 година
Скопје


Филозофски факултет 
С О О П Ш Т Е Н И Е

На 25 јануари 2021 година (понеделник), со почеток во 13:00 часот во Сала за Седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Христијан Талевски ќе брани докторска дисертација со наслов: 

„Промените во архитектонското и инфраструктурното уредување во урбаните центри на територијата на Р. Македонија во периодот од Диоклецијан до Ираклиј“ 

пред Комисија во состав:
1. проф. д-р Виктор Лилчиќ Адамс, претседател
2. проф. д-р Елица Манева, ментор
3. проф. д-р Елизабета Димитрова, член 
4. проф. д-р Марјан Јованов, член
5. проф. д-р Трајче Нацев, член

13.01.2021 година                            ОД ДЕКАНАТОТ
Скопје


С О О П Ш Т Е Н И Е

На 21 јануари 2021 година (четврток), со почеток во 12:00 часот со примена на средствата за електронска комуникација, кандидатот м-р Ѓераќина Лека, ќе брани докторска дисертација со наслов: 
„Надворешното влијание врз надворешната политика и меѓуетничките односи: случајот на Република Северна Македонија“

пред Комисија во состав:
1. проф. д-р Билјана Ванковска, претседател
2. проф. д-р Мајкл Шулц, ментор
3. проф. д-р Лидија Георгиева, член 
4. проф. д-р Далибор Јовановски, член
5. проф. д-р Ана Никодиновска Крстевска, член

13.01.2021 година                            ОД ДЕКАНАТОТ
Скопје


С О О П Ш Т Е Н И Е

На 11 декември 2020 година (петок), со почеток во 11:00 часот со примена на средствата за електронска комуникација, кандидатот м-р Александар Василески, ќе брани докторска дисертација, со наслов:
„Сликарството во сакралните објекти на културниот комплекс Зрзе“
        пред Комисија во состав:
1. проф. д-р Снежана Филипова, претседател
2. проф. д-р Анета Серафимова, ментор
3. проф. д-р Бобан Петровски, член
4. проф. д-р Иванка Гергова, член
5. проф. д-р Дејан Борисов, член

2.12.2020 година                            ОД ДЕКАНАТОТ
Скопје
Машински факултет 
С О О П Ш Т Е Н И Е

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје, соопштува дека м-р Бетим Шабани, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

“Реверзибилно инженерство и адитивно производство во проектирањето и проеизводството на сложени делови”

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 4 декември 2020 година (петок) со почеток во 12:00 часот преку видеоконференциската платформа Microsoft Teams.
                                                                                   
                     Од Деканатот на
             Машински факултет - Скопје


Економски факултет 
С О П Ш Т Е Н И Е

На 22-ри октомври 2020 година (четврток), со почеток во 13.00 часот кандидатот м-р Тодорче Коцев електронски ќе брани докторска дисертација под наслов:
„ОЦЕНУВАЊЕ НА МЕНАЏМЕНТ КОНТРОЛАТА ВО УСЛОВИ НА НЕСТАБИЛНО ОКРУЖУВАЊЕ”
Пред Комисијата за одбрана во состав:
1.    Проф.д-р Зорица Божиновска Лазаревска- претседател
2.    Проф.д-р Љубомир Дракулевски - ментор
3.    Проф.д-р Леонид Наков – член
4.    Проф.д-р Кирил Постолов – член
5.    Проф.д-р Стојан Дебарлиев - член

од Деканатот на Економски факултет -Скопје


Машински факултет 
С О О П Ш Т Е Н И Е

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје, соопштува дека м-р Дејан Крстев, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:
„РЕВЕРЗИБИЛНАТА ЛОГИСТИКА КАКО ЕДЕН ОД КЛУЧНИТЕ ДВИГАТЕЛИ НА ЦИРКУЛАРНАТА ЕКОНОМИЈА“
Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 28 октомври 2020 година (среда) со почеток во 12:00 часот во Салата за состаноци на Машински факултет во Скопје.
                                                                                    
               Од Деканатот на
             Машински факултет - Скопје


Економски факултет 
С О П Ш Т Е Н И Е

На 28-ми септември 2020 година (понеделник), со почеток во 10.00 часот кандидатката м-р Неда Калешовска електронски ќе брани докторска дисертација под наслов:
„СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИ ВО СОВРЕМЕНОТО БИЗНИС РАБОТЕЊЕ – ПРЕДИЗВИЦИ, МОЖНОСТИ И ПРЕПОРАКИ”

Пред Комисијата за одбрана во состав:
1.    Проф.д-р Сашо Јосимовски- претседател
2.    Проф.д-р Лидија П. Ивановска - ментор
3.    Проф.д-р Сашо Арсов – член
4.    Проф.д-р Зоран Јаневски – член
5.    Проф.д-р Марија Магдинчева Шопова – надворешен член

                                                               од Деканатот на Економски факултет -Скопје
Филозофскиот факултет 
С О О П Ш Т Е Н И Е
На 21 септември 2020 година (понеделник), со почеток во 11:00 часот кандидатот м-р Слободан Марковиќ електронски ќе брани докторска дисертација, со наслов:
„Единството на науката и значењето на научните поими“.

пред Комисијата за одбрана во состав:
1.    Проф. д-р Мирко Ѓошевски, претседател
2.    Проф. д-р Ана Димишковска, ментор
3.    Проф. д-р Владимир Давчев, член
4.    Проф. д-р Иван Џепароски, член
5.    Проф. д-р Ристо Солунчев, член

9.9.2020 година                            ОД ДЕКАНАТОТ
Скопје                            на Филозофскиот  факултет


С О О П Ш Т Е Н И Е
На 7 октомври 2020 година (среда), со почеток во 14:00 часот во Сала за седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Жаклина Трајковска-Анчевска, ќе брани докторска дисертација, со наслов:
„Квалитетот на живот и социјална инклузија кај пациенти лекувани со транспланатација на хематопоетски матични клетки“.

пред Комисијата за одбрана во состав:
1.    Проф. д-р Софија Георгиевска, претседател
2.    Проф. д-р Иван Трајков, ментор
3.    Проф. д-р Владимир Илиевски, член
4.    Проф. д-р Јован Пејковски, член
5.    Проф. д-р Борче Георгиевски, член

9.9.2020 година                            ОД ДЕКАНАТОТ
Скопје                            на Филозофскиот  факултет


Филолошкиот факултет „ Блаже Конески“ 

Деканатот на Филолошкиот факултет „ Блаже Конески“ во Скопје, го дава следново
С О О П Ш Т Е Н И Е
На 12 јуни 2020 година (петок), со почеток во 10.00 часот во Амфитеатар 1 на Филолошки факултет„ Блаже Конески“, кандидатот м-р Хана Дарлишта, ќе брани  докторска дисертација, со наслов:
“ОВОШТАРСКАТА ЛЕКСИКА НА АЛБАНСКИТЕ ГОВОРИ ВО МАКЕДОНИЈА”

пред Комисијата за одбрана во состав:
1. Проф. д-р Димитар Пандев, претседател
2. Проф. д-р Агим Пољоска, ментор
3. Проф. д-р Аслан Хамити, член
4. Проф. д-р Слободанка Колемишевска,  член
5. Проф. д-р Ајтен Ќамили,  член

ОД ДЕКАНАТОТ


ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Технолошко-металуршки факултет, Скопје, соопштува дека м-р Душица Санева ќе ја брани докторска дисертација под наслов:
„МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОЦЕНА НА КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВО УГОСТИТЕЛСКАTA ИНДУСТРИЈА“

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 23.04.2020 година (четврток) со почеток во 10 часот преку средства за електронска комуникација - видео-конференциска платформа.


МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје, соопштува дека м-р Васе Јорданоска, ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:
„Координирано кооперативно управување на активните автомобилски системи за подобрување на стабилноста и безбедноста на возилата“

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 14 април 2020 година (понделеник) со почеток во 13:00 часот преку видео-конференциска платформа.


Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје, соопштува дека м-р Цветанка Велкоска, ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:
„Придонес во развојот на методологијата за менаџмент со трошоците за квалитет”

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 6 април 2020 година (понделеник) со почеток во 8:30 часот преку видео-конференциска платформа.


С О О П Ш Т Е Н И Е
за одложување одбрана на докторска дисертација

Машински факултет во Скопје соопштува дека на неопределено време се одлага јавната одбрана на докторската дисертација изработена од м-р Цветанка Велкоска, под наслов:

“Придонес во развојот на методологијата за менаџмент со трошоците за квалитет”

Одбраната на докторската дисертација закажана за 19 март 2020 година (четврток), со објава во дневниот весник „Нова Македонија“ на 7-8 март 2020 год. (страна 26), се одлага во согласност со препораките и забраната на Владата за организирање приватни и јавни собири, во интерес на јавното здравје, како Уставно загарантирана и заштитена категорија.
 
Одбраната на дисертацијата ќе се организира веднаш штом се создадат услови за одржување безбедна јавна одбрана, за кое соодветно ќе информираме.

Од Деканатот на
 Машински факултет - Скопје


ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ 

Филолошкиот факултет во Скопје соопштува дека м-р Назли Туфекчи јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов: “Улогата на метакогнитивните стратегии во развивање на вештината читање при  изучување на англискиот јазик како странски во високото образование  во Косово

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 3 март 2020 година (вторник) со почеток во 11:00 часот во Салата за седници на Филолошкиот факултет во Скопје.


МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Машински факултет во Скопје соопштува дека м-р Јелена Џокиќ јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:“Дизајнирање на формата за адитивно производство

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 21 февруари 2020 година (петок) со почеток во 10:00 часот во просторија К3-9 на Машински факултет во Скопје.


ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

На 27 јануари 2020 година (понеделник), со почеток во 12:30 часот во Сала за седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Лепа Бабиќ, ќе брани докторска дисертација, со наслов:

„Проценка на клучните компетенции и планирање на едукацијата во функција на управување со кариерата “

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет - Скопје, соопштува дека м-р Адељина Хајрулаху, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

Креирање и имплементација на детското портфолио во предучилишните установи

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 21 октомври 2019 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот во Сала за седници на Филозофскиот факултет во Скопје.


Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет - Скопје, соопштува дека м-р Арбреша Зенки, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

Вреднување на ефикасноста на визуелизацијата во процесот на описменување

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 22 октомври 2019 година (вторник) со почеток во 11:00 часот во Сала за седници на Филозофскиот факултет во Скопје.


МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Машински факултет во Скопје соопштува дека м-р Јелена Џокиќ јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:“Дизајнирање на формата за адитивно производство”

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 21 февруари 2020 година (петок) со почеток во 10:00 часот во просторија К3-9 на Машински факултет во Скопје.
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје, соопштува дека м-р Билјана Матевска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

Интерактивен модел со ергономски пристап за проценка на ризик и евалуација на системите за безбедност и здравје при работа за работни места кои вклучуваат опасни хемиски супстанции

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 27 септември 2019 година (петок) со почеток во 12:00 часот во сала за состаноци на Машински факултет во Скопје.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет - Скопје, соопштува дека м-р Александар Николоски, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

Влијанието на фискалната политика врз економскиот раст и развој – осврт на случајот на Република Македонија (ментор: проф. д-р Пеце Недановски)

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 18 септември 2019 година (среда) со почеток во 12:00 часот на Економскиот факултет во Скопје.