Јавна одбрана на докторски дисертации

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

На 27 јануари 2020 година (понеделник), со почеток во 12:30 часот во Сала за седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Лепа Бабиќ, ќе брани докторска дисертација, со наслов:

„Проценка на клучните компетенции и планирање на едукацијата во функција на управување со кариерата “

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет - Скопје, соопштува дека м-р Адељина Хајрулаху, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

Креирање и имплементација на детското портфолио во предучилишните установи

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 21 октомври 2019 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот во Сала за седници на Филозофскиот факултет во Скопје.


Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет - Скопје, соопштува дека м-р Арбреша Зенки, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

Вреднување на ефикасноста на визуелизацијата во процесот на описменување

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 22 октомври 2019 година (вторник) со почеток во 11:00 часот во Сала за седници на Филозофскиот факултет во Скопје.


МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје, соопштува дека м-р Билјана Матевска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

Интерактивен модел со ергономски пристап за проценка на ризик и евалуација на системите за безбедност и здравје при работа за работни места кои вклучуваат опасни хемиски супстанции

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 27 септември 2019 година (петок) со почеток во 12:00 часот во сала за состаноци на Машински факултет во Скопје.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет - Скопје, соопштува дека м-р Александар Николоски, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

Влијанието на фискалната политика врз економскиот раст и развој – осврт на случајот на Република Македонија (ментор: проф. д-р Пеце Недановски)

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 18 септември 2019 година (среда) со почеток во 12:00 часот на Економскиот факултет во Скопје.