Јавна одбрана на докторски дисертации

Машински факултет 

Машинскиот факултет во Скопје, соопштува дека м-р Марија Чекеровска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:
 
“Експериментално и нумеричко истражување и оптимизација на перформансите на 
подвижен сончев колектор”
 
Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на ден 25.01.2017 година (среда) со почеток во 12:00 часот во Сала за состаноци на Машински факултет во Скопје.

Општествени науки - Филозофскиот факултет 

1. На 9 декември 2016 година (петок), со почеток во 10.00 ч. во Сала за седници, м-р Арбона Џемајли ќе брани докторска дисертација, со наслов: „Интерактивно поучување во рана училишна возраст “,
 
2. На 9 декември 2016 година (петок), со почеток во 13.00 ч. во Сала за седници, м-р Весна Хорватовиќ ќе брани докторска дисертација, со наслов: „Третманот на говорниот развој и комуникациските вештини кај децата од предучилишна и рана училишна возраст“,

3. На 13 декември 2016 година (вторник), со почеток во 11.00 ч. во Амфитеатар 4, м-р Астрид Оровчанец ќе брани докторска дисертација, со наслов: „Влијанието на глобалната економска криза и социоекономските и развојните дискрепанци врз мирот, стабилноста и безбедноста во регионот на Балканот“.

Научно подрачје: Техничко - технолошки науки 

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Технолошко-металуршки факултет Скопје објавува дека на 23.11.2016 година (среда) во 11 и 30 часот во Амфитеатарот на Технолошко-металуршки факултет во Скопје ќе се одржи јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:

„Синтеза и карактеризација на порозна Si02 – керамика добиена од дијатомеј со користење на ниско температурна хидротермална технологиј“

од кандидатот м-р Арианит Река.
Технолошко-металуршки факултет Скопје

Општествени науки - Институт за социолошки и политичко -правни истражувања 

На 9 ноември 2016 година ( среда) со почеток во 11:00 часот во големата сала на Институт за социолошки и политичко -правни истражувања , Скопје , м-р Бојан Блажевски ќе брани докторската дисертација  со наслов :

 Зависноста од глобалните медиуми кај надворешнополитичкото известување на весниците од Македонија, Словенија и Србија (1983-1989-2013)

Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје, Институт за социолошки и политичко -правни истражувања , СкопјеНа ден 6 октомври 2016 година (четврток), со почеток во 10.30 ч. во Сала за седници, м-р Валдета Зенуни Идризи ќе брани докторска дисертација, со наслов:

„Имплементација на формативното оценување на постигањата на учениците во основното училиште“

Општествени науки - Филозофски Факултет 


На
ден 24 јуни 2016 година (петок), со почеток во 12.30 ч. во Сала за седници, м-р Ајрула Јакупи ќе брани докторска дисертација, со наслов::

„Навлегување на италијанскиот капитал и неговата улога во Албанија од 1935-1939 година“


Ветеринарна медицина – Факултет за ветеринарна медицина 


На ден 30 мај 2016 година (понеделник), со почеток во 11.00 ч. во предавална 2, на Факултетот за ветеринарна медицина, м-р Мирко Проданов ќе брани докторска дисертација, со наслов:

„Процена на благосостојбата кај несилки и нејзиното влијание врз застапеноста на Salmonella во јатата“


Општествени науки - Филозофски Факултет  

На
ден 19 мај 2016 година (четврток), со почеток во 10.00 ч. во Сала за седници, на Филозофскиот факултет, м-р Беса Хавзиу ќе брани докторска дисертација, со наслов:

Слободните активности на учениците од средното образование“


Општествени науки - Факултет за физичко образование, спорт и здравје 


На 29.01.2016 год. (петок), со почеток во 12,00 часот, во просториите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје, кандидатот м-р Астрит Исени, јавно ќе ја брани докторската дисертација со наслов:
 
„Влијание на експлозивната сила врз ефикасноста на резулатите  во спринтерските
трчања кај ученици од 14 годишна возраст”

Биотехнички науки – Факултет за ветеринарна медицина 

На 15.01.2016 година (петок), со почеток во 11 часот во предавална бр. 2 на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кандидатот м-р Сандра Мојсова јавно ќе ја брани докторската дисертација со наслов:

„Ентерококи од македонски сирења: Структура на популација, антибиотска резистентност, биогени амини и присуство на бактериоцини и вирулентни детерминанти“


Безбедност, одбрана и мир - Филозофски факултет 

На 9 ноември 2015 година (понеделник), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци на Филозофскиот факултет во Скопје, кандидатот м-р Тони Наумовски, јавно ќе ја брани докторска дисертација, со наслов:

„Влијанието на политиката на НАТО за развој на одбранбените способности врз реформите во одбранбениот сектор: примерот на Република Македонија и Република Словенија“

Математички науки и примена - Природно-математички факултет 


На ден 20.5.2015 г. (среда), со почеток во 11.00 часот на Институтот за математика, ППриродно-математички факултет  во  Скопје,  кандидатот  м-р Мирко Петрушевски, дипл. геод. инж.  јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

,,Боења и хомоморфизми на графови”

Градежништво - Градежен факултет 


На ден 28.5.2015 г. (четврток), со почеток во 17.00 часот во Амфитеатарот на  Градежниот  факултет  во  Скопје,  кандидатот  м-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, дипл. геод. инж.  јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

,,Анализа на состојбите со нелегалните градби и предлог на прогресивен модел за нивно администрирање во катастарските системи”

Машинство - Машински факултет

На ден 27 мај 2015 година, (среда) со почеток во 12:00 часот во Салата за состаноци на Машински факултет во Скопје, м-р Филип Здравески, дипл.маш.инж., јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

“Динамичко однесување на високи витки метални конструкции со вграден динамички апсорбер на вибрации под дејство на ветар”

Медицина - Медицински факултет 

 
1. дипл. фармацевт Татјана Петрушевска, ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 21.05.2015  година (четврток) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Употреба на бензодијазепини кај пациенти на метадонски третман",

2. м-р Валентина Велкоска-Накова, ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 22.05.2015  година (петок) со почеток во 12.00 часот во просториите на амфитеатар IV (интерна медицина) на тема:

"Евалуација на ефектот од тироидна супституциона терапија на левовентрикуларната систолна и дијастолна функција кај супклинички хипотироидизам",

3. д-р Аце Додевски, ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 26.05.2015 година (вторник) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетотна тема:

"Морфолошки карактеристики и клиничко значење на вертебробазиларниот систем",

4. м-р Андромахи Наумовска, ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 28.05.2015  година (четврток) со почеток во 09.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетотна тема:

"Влијание на социоемоционалното приврзување врз личноста и сликата за себе кај младите со анксиозни растројства"

 

Последни новости

21-01-2017 - На ФИНКИ
Global Game Jam Македонија

27-12-2016 - На ФМУ се одржа
КОНЦЕРТ НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД КАТЕДРАТА ПО КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

16-12-2016 - ПМФ на УКИМ
ОДБЕЛЕЖУВА 70-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО

16-12-2016 - Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ при УКИМ
ЈА ОДБЕЛЕЖУВА 95-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ

13-12-2016 - Филозофски факултет на УКИМ
70 ГОДИШНИНА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ИСТОРИЈА

12-12-2016 - Прием на амбасадорот на Р. Италија

09-12-2016 - ФМУ НА УКИМ
ПРОСЛАВИ 50-ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ И РАБОТА

09-12-2016 - На ФМУ
КОНЦЕРТ НА СТУДЕНТИТЕ ОД ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ

06-12-2016 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
за распределба на средствата за културни и спортски активности на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за учебната 2016/2017 година

06-12-2016 - На Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЗА ДВА ЈУБИЛЕИ

05-12-2016 - ФМУ одбележува јубилеј
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 50-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ

04-12-2016 - На ФМУ
ОДРЖАН НАУЧЕН СОБИР

02-12-2016 - Филозофски факултет на УКИМ
3 ДЕКЕМВРИ, МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ