Универзитетски сенат

Членови на универзитетскиот сенат 
 
  1. Проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор

Претставници од факултетите
  2. Проф. д-р Влатко Коробар, Архитектонски факултет
  3. Проф. д-р Елизабета Касапова, Архитектонски факултет
  4. Проф. д-р Милорад Јовановски, Градежен факултет
  5. Проф. д-р Петко Пеливаноски, Градежен факултет
  6. Проф. д-р Крсте Најденкоски, Факултет за електротехника и информациски технологии
  7. Проф. д-р Јосиф Ќосев, Факултет за електротехника и информациски технологии
  8. Проф. д-р Валентина Гечевска, Машински факултет
  9. Проф. д-р Лазе Трајкоивски, Машински факултет
10. Проф. д-р Горан Дембоски, Технолошко-металуршки факултет
11. Проф. д-р Емилија Фиданчевска, Технолошко-металуршки факултет
12. Проф. д-р Љупчо Пејов, Природно-математички факултет
13. Проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска, Природно-математички факултет
14. Проф. д-р Владимир Филиповски, Економски факултет
15. Проф. д-р Калина Треневска Благоева, Економски факултет
16. Проф. д-р Гордана Лажетиќ, Правен факултет „Јустинијан Први”
17. Проф. д-р Родна Живковска, Правен факултет „Јустинијан Први”
18. Проф. д-р Зоран Киткањ, Филозофски факултет
19. Проф. д-р Николина Кениг, Филозофски факултет
20. Проф. д-р Маргарита Велевска, Филолошки факултет „Блаже Конески”
21. Проф. д-р Емилија Црвенковска, Филолошки факултет „Блаже Конески”
22. Проф. д-р Билјана Камчевска, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски”
23. Проф. д-р Аида Ислам, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски”
24. Проф. д-р Драган Ѓошевски, Факултет за земјоделски науки и храна
25. Проф. д-р Ордан Чукалиев, Факултет за земјоделски науки и храна
26. Проф. д-р Пламен Тројачанец, Факултет за ветеринарна медицина
27. Проф. д-р Благица Сековска, Факултет за ветеринарна медицина
28. Проф. д-р Стерја Начески, Шумарски факултет
29. Проф. д-р Никола Николов, Шумарски факултет
30. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, Медицински факултет
31. Проф. д-р Трајан Балканов, Медицински факултет
32. Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този, Фармацевтски факултет
33. Проф. д-р Руменка Петковска, Фармацевтски факултет
34. Проф. д-р Борис Величковски, Стоматолошки факултет
35. Проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска, Стоматолошки факултет
36. Проф. д-р Небојша Марковски, Факултет за физичко образование, спорт и здравје
37. Проф. д-р Александар Туфекчиевски, Факултет за физичко образование, спорт и здравје
38. Проф. д-р Антонио Митриќески, Факултет за драмски уметности
39. Проф. м-р Маја Стевановиќ, Факултет за драмски уметности
40. Проф. д-р Живојин Глишиќ, Факултет за музичка уметност
41. Проф. м-р Страшо Темков, Факултет за музичка уметност
42. Проф. м-р Антони Мазневски, Факултет за ликовни уметности
43. Проф. м-р Јован Шумковски, Факултет за ликовни уметности
44. Проф. д-р Живка Мелоска, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
45. Проф. д-р Нацко Симакоски, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
46. Проф. д-р Катерина Здравкова, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
47. Проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

Претставници од научните институти
48. Проф. д-р Живко Божиновски, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
49. Проф. д-р Верица Јанеска, Економски институт
50. Проф. д-р Емилија Симоска, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
51. Проф. д-р Душко Мукаетов, Земјоделски институт
52. Д-р Боне Палашевски, Институт за сточарство
53. Д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”
54. Д-р Лидија Стојановиќ-Лафазановска, Институт за фолклор „Марко Цепенков”
55. Д-р Митко Панов, Институт за национална историја
56. Д-р Наташа Аврамовска, Институт за македонска литература

Претставници од студентите - Студентски парламент на УКИМ
57. Душан Чимев, Стоматолошки факултет
58. Анѓела Оцевска, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
59. Никола Здравковски, Филозофски факултет
60. Томи Кепевски, Економски факултет
61. Моника Нелоска, Медицински факултет
62. Анџело Лазаревски, Факултет за електротехника и информациски технологии
63. Даниел Николовски, Економски факултет
64. Кирил Јармов, Правен факултет „Јустинијан Први“
65. Кристијан Станковски, Факултет за земјоделски науки и храна
66. Бранко Антовски, Филозофски факултет

Претставници од други високообразовни установи и организации - придружни членки
67. Проф. д-р Дејан Борисов, Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски”
68. Д-р Татјана Стошиќ - Илијевска, ЗУ Поликлиника на УКИМ