Универзитетски сенат

Членови на универзитетскиот сенат 
 
  1. Проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор

Претставници од факултетите
  2. Проф. д-р Влатко Коробар, Архитектонски факултет
  3. Проф. д-р Елизабета Касапова, Архитектонски факултет
  4. Проф. д-р Милорад Јовановски, Градежен факултет
  5. Проф. д-р Петко Пеливаноски, Градежен факултет
  6. Проф. д-р Крсте Најденкоски, Факултет за електротехника и информациски технологии
  7. Проф. д-р Јосиф Ќосев, Факултет за електротехника и информациски технологии
  8. Проф. д-р Валентина Гечевска, Машински факултет
  9. Проф. д-р Лазе Трајкоивски, Машински факултет
10. Проф. д-р Горан Дембоски, Технолошко-металуршки факултет
11. Проф. д-р Емилија Фиданчевска, Технолошко-металуршки факултет
12. Проф. д-р Љупчо Пејов, Природно-математички факултет
13. Проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска, Природно-математички факултет
14. Проф. д-р Владимир Филиповски, Економски факултет
15. Проф. д-р Калина Треневска Благоева, Економски факултет
16. Проф. д-р Гордана Лажетиќ, Правен факултет „Јустинијан Први”
17. Проф. д-р Родна Живковска, Правен факултет „Јустинијан Први”
18. Проф. д-р Зоран Киткањ, Филозофски факултет
19. Проф. д-р Николина Кениг, Филозофски факултет
20. Проф. д-р Маргарита Велевска, Филолошки факултет „Блаже Конески”
21. Проф. д-р Емилија Црвенковска, Филолошки факултет „Блаже Конески”
22. Проф. д-р Билјана Камчевска, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски”
23. Проф. д-р Аида Ислам, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски”
24. Проф. д-р Драган Ѓошевски, Факултет за земјоделски науки и храна
25. Проф. д-р Ордан Чукалиев, Факултет за земјоделски науки и храна
26. Проф. д-р Пламен Тројачанец, Факултет за ветеринарна медицина
27. Проф. д-р Благица Сековска, Факултет за ветеринарна медицина
28. Проф. д-р Стерја Начески, Шумарски факултет
29. Проф. д-р Никола Николов, Шумарски факултет
30. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, Медицински факултет
31. Проф. д-р Трајан Балканов, Медицински факултет
32. Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този, Фармацевтски факултет
33. Проф. д-р Руменка Петковска, Фармацевтски факултет
34. Проф. д-р Борис Величковски, Стоматолошки факултет
35. Проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска, Стоматолошки факултет
36. Проф. д-р Небојша Марковски, Факултет за физичко образование, спорт и здравје
37. Проф. д-р Александар Туфекчиевски, Факултет за физичко образование, спорт и здравје
38. Проф. д-р Антонио Митриќески, Факултет за драмски уметности
39. Проф. д-р Живојин Глишиќ, Факултет за музичка уметност
40. Проф. м-р Страшо Темков, Факултет за музичка уметност
41. Проф. м-р Антони Мазневски, Факултет за ликовни уметности
42. Проф. м-р Јован Шумковски, Факултет за ликовни уметности
43. Проф. д-р Живка Мелоска, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
44. Проф. д-р Нацко Симакоски, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
45. Проф. д-р Катерина Здравкова, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
46. Проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

Претставници од научните институти
47. Проф. д-р Живко Божиновски, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
48. Проф. д-р Верица Јанеска, Економски институт
49. Проф. д-р Емилија Симоска, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
50. Проф. д-р Душко Мукаетов, Земјоделски институт
51. Д-р Недељка Николова, Институт за сточарство
52. Д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”
53. Д-р Лидија Стојановиќ-Лафазановска, Институт за фолклор „Марко Цепенков”
54. Д-р Митко Панов, Институт за национална историја
55. Д-р Наташа Аврамовска, Институт за македонска литература

Претставници од студентите - Студентски парламент на УКИМ
56. Никола Здравковски, Филозофски факултет
57. Моника Нелоска, Медицински факултет
58. Даниел Николовски, Економски факултет
59. Кирил Јармов, Правен факултет „Јустинијан Први“
60. Кристијан Станковски, Факултет за земјоделски науки и храна


Претставници од други високообразовни установи и организации - придружни членки
61. Проф. д-р Дејан Борисов, Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски”
62. Д-р Татјана Стошиќ - Илијевска, ЗУ Поликлиника на УКИМ