Универзитетски сенат

Членови на универзитетскиот сенат 
 
  1. Проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор

Претставници од факултетите
  2. Проф. д-р Влатко Коробар, Архитектонски факултет
  3. Проф. д-р Елизабета Касапова, Архитектонски факултет
  4. Проф. д-р Милорад Јовановски, Градежен факултет
  5. Проф. д-р Петко Пеливаноски, Градежен факултет
  6. Проф. д-р Крсте Најденкоски, Факултет за електротехника и информациски технологии
  7. Проф. д-р Јосиф Ќосев, Факултет за електротехника и информациски технологии
  8. Проф. д-р Валентина Гечевска, Машински факултет
  9. Проф. д-р Лазе Трајкоивски, Машински факултет
 10. Проф. д-р Горан Дембоски, Технолошко-металуршки факултет
 11. Проф. д-р Љупчо Пејов, Природно-математички факултет
 12. Проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска, Природно-математички факултет
 13. Проф. д-р Владимир Филиповски, Економски факултет
 14. Проф. д-р Калина Треневска Благоева, Економски факултет
 15. Проф. д-р Гордана Лажетиќ, Правен факултет „Јустинијан Први”
 16. Проф. д-р Родна Живковска, Правен факултет „Јустинијан Први”
 17. Проф. д-р Зоран Киткањ, Филозофски факултет
 18. Проф. д-р Николина Кениг, Филозофски факултет
 19. Проф. д-р Маргарита Велевска, Филолошки факултет „Блаже Конески”
 20. Проф. д-р Емилија Црвенковска, Филолошки факултет „Блаже Конески”
 21. Проф. д-р Билјана Камчевска, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски”
 22. Проф. д-р Аида Ислам, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски”
 23. Проф. д-р Драган Ѓошевски, Факултет за земјоделски науки и храна
 24. Проф. д-р Ордан Чукалиев, Факултет за земјоделски науки и храна
 25. Проф. д-р Пламен Тројачанец, Факултет за ветеринарна медицина
 26. Проф. д-р Благица Сековска, Факултет за ветеринарна медицина
 27. Проф. д-р Стерја Начески, Шумарски факултет
 28. Проф. д-р Никола Николов, Шумарски факултет
 29. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, Медицински факултет
 30. Проф. д-р Трајан Балканов, Медицински факултет
 31. Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този, Фармацевтски факултет
 32. Проф. д-р Руменка Петковска, Фармацевтски факултет
 33. Проф. д-р Борис Величковски, Стоматолошки факултет
 34. Проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска, Стоматолошки факултет
 35. Проф. д-р Небојша Марковски, Факултет за физичко образование, спорт и здравје
 36. Проф. д-р Александар Туфекчиевски, Факултет за физичко образование, спорт и здравје
 37. Проф. д-р Антонио Митриќески, Факултет за драмски уметности
 38. Проф. д-р Живојин Глишиќ, Факултет за музичка уметност
 39. Проф. м-р Страшо Темков, Факултет за музичка уметност
 40. Проф. м-р Благоја Маневски, Факултет за ликовни уметности
 41. Проф. м-р Јован Шумковски, Факултет за ликовни уметности
 42. Проф. д-р Живка Мелоска, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
 44. Проф. д-р Катерина Здравкова, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
 45. Проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

Претставници од научните институти
 46. Проф. д-р Живко Божиновски, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
 47. Проф. д-р Верица Јанеска, Економски институт
 48. Проф. д-р Емилија Симоска, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 49. Проф. д-р Душко Мукаетов, Земјоделски институт
 50. Д-р Недељка Николова, Институт за сточарство
 51. Д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”
 52. Д-р Лидија Стојановиќ-Лафазановска, Институт за фолклор „Марко Цепенков”
 53. Д-р Митко Панов, Институт за национална историја
 54. Д-р Наташа Аврамовска, Институт за македонска литература

Претставници од Универзитетско студентско собрание
 55. Бенјамин Алжуроски, Фармацевтски факултет
 56. Војдан Андонов, Факултет за електротехника и информациски технологии
 57. Петар Антевски, Факултет за драмски уметности
 58. Игорче Дунимаглоски, Филозофски факултет
 59. Јане Каракашов, Факултет за земјоделски науки и храна
 60. Илија Колев, Економски факултет
 61. Јован Крлев, Стоматолошки факултет
 62. Борјан Менкиноски, Архитектонски факултет
 63. Ангел Мијајлевски, Градежен факултет
 64. Тихо Наумоски, Факултет за физичко образование, спорт и здравје

Претставници од други високообразовни установи и организации - придружни членки
 65. Проф. д-р Дејан Борисов, Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски”
 66. Д-р Татјана Стошиќ - Илијевска, ЗУ Поликлиника на УКИМ